ارزیابی مجلات پزشکی انگلیسی زبان در کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد طی سال های 2006 - 2008

نام نويسنده: سید رصاف، سلیمه

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : فرشته سپهر

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

امروزه از بین منابع متعدد انتقال اطلاعات، نشریات الکترونیک به عنوان عمده ترین شاخص مطالعات علمی و فعالیت های تحقیقاتی به شمار می روند. این پژوهش، به ارزیابی مجلات پزشکی انگلیسی زبان در کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد طی سال های 2006 – 2008 پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی توصیفی و با استفاده از چک لیست انجام شد. 343 مجله از کتابخانه دیجیتال به روش مشاهده مستقیم به برنامه میکروسافت اکسل منتقل و تحلیل داده ها انجام گرفت. پراکندگی مجلات در سه حوزه موضوعی زنان و زایمان، جراحی، اطفال و در مجموعه های کتابخانه دیجیتال، سطح دسترسی به مقالات مجلات، رتبه بندی مجلات بر اساس ضریب تاثیر، هم پوشانی مجلات با لیست JCR و انطباق با قرینه چاپی آن در کتابخانه پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد طی سال های 2006 – 2008 مورد بررسی قرار گرفته است. پراکندگی مجلات در سال های 2006 – 2008، در حوزه موضوعی زنان و زایمان 22%، جراحی 47% و اطفال 31% می باشد. بیشترین تعداد مجله به ترتیب در جراحی، اطفال و زنان و زایمان است. در حوزه پزشکی و موضوعات مورد بررسی در سال های 2007 و 2008 مجلات در مجموعه های SAGE، BMJ Journals Online،OxfordJournals،  MD Consul،Cambridge Journals، Infotrac، Proquest، WileyInterscience Journals، JAMA & Archives، Springer Link، ScienceDirect، Journals Onlines به طور یکسان و با فراوانی متفاوت آمده است. در سال 2006 اشتراک مجلات و پراکندگی آن در مجموعه ها در هر سه حوزه موضوعی نسبت به دو سال بعد متفاوت است. مجموعه Science Direct بیشترین تعداد مجله و بیشترین مقالات تمام متن را دارد. بیشترین سطح دسترسی به مقاله های مجلات به صورت تمام متن است. در سال های 2006 – 2008 سطح دسترسی به مقاله مجلات در حوزه های موضوعی زنان و زایمان 65% به صورت تمام متن، جراحی 80% به صورت تمام متن و اطفال 66% به صورت تمام متن می باشد. رتبه مجلات در لیست JCR و مجلات اشتراکی کتابخانه دیجیتال یکسان نیست. در حوزه زنان و زایمان در سال های 2006 – 2008، مجله Human Reproduction Update، در حوزه جراحی مجله Liver Transplanation در سال 2006 و مجله British Journal of surgery در سال 2007 و 2008، در حوزه اطفال در سال 2006 مجله Journal of Pediatric و در سال 2007 و 2008 مجله Archives of Pediatrics and Adolescent  با بالاترین ضریب تاثیر، رتبه اول را بین مجلات اشتراکی کتابخانه دیجیتال به خود اختصاص داده است.درصد کمی از مجلات اشتراکی در لیست JCR وجود دارد. بیشترین قرینه چاپی مجلات کتابخانه دانشکده پزشکی نجف آباد در حوزه موضوعی زنان و زایمان موجود است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©