بررسی امکان سنجی ایجاد مرکز رسانه کتابخانه دیجیتال در دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال 1388

نام نويسنده: ذاکری، ندا

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : فرشته سپهر

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

دانش آموزان نیازمند اطلاعاتی هستند که آن ها را در ارتباط با دروسی که در آموزشگاه فرا می گیرند یاری دهد. دانش آموز برای اینکه قادر به نوشتن مقاله ای خوب و انجام طرح های گروهی باشد نیازمند منابع دیگری است. اگر کتابخانه آموزشگاهی بتواند این اطلاعات و امکانات را با ایجاد مرکز رسانه در کتابخانه خود فراهم کند مرکز اصلی یادگیری در آموزشگاه می گردد. هدف از این تحقیق ایجاد مرکز رسانه کتابخانه آموزشگاهی خوب برای بوجود آوردن یک مرکز علمی که به دانش آموزان تحلیل و ارزیابی اطلاعات را یاد دهد و هماهنگ با ارائه مطالب کلاس و معلم پیش رود، می باشد. جامعه آماری 204 کتابخانه دبیرستان های دولتی شهر تهران می باشد که به صورت نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات، روش پیمایشی – توصیفی می باشد و اطلاعات از طریق پرسشنامه و مشاهده مستقیم جمع آوری شده است که پرسشنامه مشتمل بر 36 سوال بسته که توسط مسئولان کتابخانه دبیرستان ها پاسخ داده شده است و پاسخ ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و با نمودار و جدول نشان داده شده است.

مهم ترین یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه دبیرستان های دولتی شهر تهران فاقد مرکز رسانه و کتابدار متخصص با مدرک کتابداری و دارای کتابدار غیرمتخصص و بدون مدرک کتابداری می باشند. از لحاظ فضای کتابخانه ای برای کاربران 43.6% در حد متوسط و امکانات و تجهیزات 44.1% در حد کم و دیگر بخش های ضروری کتابخانه و امکانات دیداری – شنیداری و فن آوری را 98 تا 100% فاقد هستند و از نظر برنامه ریزی  برای بودجه 50.5% در حد کم و برنامه استفاده از کتابخانه 53.4% در حد کم، آموزش رسمی برای کاربران 57.8% در حد کم می باشند و از نظر امکانات رایانه ای 79.9% در حد بسیار کم و از لحاظ دارا بودن نرم افزار کتابخانه ای 83.8% در حد بسیار کم و میزان اتصال به اینترنت 45.1% در حد کم و میزان دارا بودن کتابخانه الکترونیک 99.5% در حد بسیار کم هستند. کلیه کتابخانه ها فاقد ماهواره و دوربین های مدار بسته بودند و اکثر کتابخانه های دبیرستان ها مواد و تجهیزات دیداری – شنیداری را تا حد متوسطی دارا می باشند و از لحاظ بکارگیری فن آوری های نوین اکثر یا کلیه مدارس در حد بسیار کم می باشند. در نهایت کلیه کتابخانه های دبیرستان های دولتی شهر تهران مایل به ایجاد مرکز رسانه در مدرسه خود می باشند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©