تحلیل استنادی مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت سال های 80-86

نام نويسنده: علوی، سیده فهیمه

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : نشانه پاکدامن

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

در این پژوهش، منابع و مآخذ مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت سال های 80-86 بررسی می شود. هدف از این بررسی شناسایی رفتارهای استنادی نویسندگان مقالات با استفاده از روش تحلیل استنادی در قالب شناسایی نوع، زبان و ... منابع مورد استفاده و نیز معرفی مجلات هسته می باشد. در این بررسی به طور کلی 115 مقاله در 17 فصلنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی استنادهای بکار رفته از مجموع 1154 استناد، بیشترین میزان استناد با 491 مورد معادل 5/42% کل استنادها مربوط به مجلات می باشد که از این تعداد 9/95% از استنادات به مجلات لاتین و 1/4% به مجلات فارسی اختصاص دارد. همچنین تعداد استناد به کتاب ها با 433 مورد معادل 5/37% کل استنادها در رده دوم قرار دارد که از این تعداد 7/91% به کتب لاتین و 3/8% به کتب فارسی اختصاص دارد.

میزان استناد به گزارشات، استانداردها، پتنت ها و کنفرانس ها با 7/14% در رده سوم و میزان استناد به پایان نامه ها و پروژه ها با 4/4% و منابع الکترونیکی با 8/0% در رده های بعدی قرار دارند. همچنین مشخص گردید که بطور میانگین میزان استناد به مجلات لاتین در هر مقاله 4 عنوان (1/4) کتب لاتین 3 عنوان (45/3) میزان استفاده از گزارشات، استانداردها و پتنت های لاتین حدود 1 عنوان (33/1) و میزان استفاده از منابع الکترونکی، پایان نامه ها و پروژه های لاتین کمتر از 1 منبع در هر مقاله می باشد. در این بررسی تعداد مجلات هسته 18 عنوان می باشد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©