ارزیابی ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده رسا: نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو بر اساس عامل رابط کاربر

نام نويسنده: محمد صالحی، راحله

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : فاطمه مهاجری

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

در این پژوهش رابط کاربر نرم افزار رسا با هدف شناخت معیارهای رعایت شده و رعایت نشده با رویکرد مکاشفه ای ارزیابی شده است. برای ارزیابی 6 نفر از متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی تقاضا شد بر اساس پرسشنامه ای که در اختیار آن ها گذاشته شده بود به ترتیب رعایت یا عدم رعایت معیارها و درجه شدت مشکلات یافت شده را تعیین کنند. نتایج حاصل از تجزیه  تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که در طراحی رابط کاربر نرم افزار رسا 64% از معیارهای لازم رعایت شده اند؛ بیشترین همخوانی را زمینه "زیبایی شناختی" با 90% و کمترین همخوانی را "پیشگیری از خطا" با 70% داشته اند. همچنین از میان 10 مولفه زمینه اصلی سیاهه وارسی زمینه بیشترین و کمترین درجه شدت مشکلات در یک مقیاس درجه بندی 0 تا 4 به ترتیب متعلق به زمینه "پیشگیری از خطا" با میانگین 2.5 و زمینه "ثبات استانداردها" و تشخیص به جای یادآوری با میانگین 1.0 است. علاوه بر این در این نرم افزار 36% از معیارهای لازم رعایت نشده بود. مجموعه نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به این که اکثر معیارها رعایت شده ولی مشکلات عدیده ای هم در رابط کاربر دارد که در ردیف مشکلات اساسی و فاجعه آمیز قرار دارند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©