بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی شهر زنجان

نام نويسنده: سالارپور، هدی

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : حجت الله حسن لاریجانی

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

این پژوهش به روش پیمایشی - توصیفی و با هدف تعیین میزان استفاده از فناوری های اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی شهر زنجان انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابخانه های دانشگاهی شهر زنجان (19 کتابخانه) می باشد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین امکانات سخت افزاری در کتابخانه ها شامل کامپیوتر (19 کتابخانه)، چاپگر (18 کتابخانه)، بلندگو و سی دی رایتر (15 کتابخانه)، تلفن (14 کتابخانه) و بیشترین امکانات نرم افزاری موجود شامل نرم افزار جامع کتابخانه (15 کتابخانه) و CD-ROM آموزشی (13 کتابخانه) می باشد. بیشترین استفاده از منابع الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی، مربوط به کتاب الکترونیکی به صورت CD (6/52 %) و مجلات الکترونیکی (1/42 %) می باشد. همچنین نرم افزار مورد استفاده در اکثر کتابخانه های دانشگاهی، نرم افزار شرکت پارس آذرخش ( 50 %) می باشد. در دو بخش فهرست نویسی و اطلاع رسانی (7/64 %) بیشترین میزان استفاده از فناوری اطلاعات مشاهده شد. فناوری اطلاعات بیشترین کاربرد را در کتابخانه های مورد مطالعه در جستجوی اطلاعات (100 %) و ذخیره و بازیابی (2/84 %) آن ها دارد و بیشترین استفاده پاسخ دهندگان از کامپیوتر (3/73 %) و شبکه های کامپیوتری (5/55 %) می باشد. اکثر کتابخانه های دانشگاهی شهر زنجان دارای وب سایت هستند و به اینترنت نیز متصل می باشند. 68 % از پاسخ دهندگان امکانات موجود در این کتابخانه ها را جهت ارائه خدمات کافی نمی دانند و 60 % از کاربران تجهیزات فناوری بیشتری را طلب می کنند. به نظر پاسخ گویان عمده ترین مشکل استفاده از فناوری های اطلاعاتی عدم آموزش کافی (4/97 %) و نبود تجهیزات و امکانات مناسب (9/78 %) است و تقریبا (4/47 %) مدیران کتابخانه ها دوره های آموزشی استفاده از فناوری اطلاعات را برگزار کرده اند که بیشترین آموزش مربوط به دوره اینترنت (58 %) می باشد.

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص فرضیه های تحقیق  مشاهده می شود که در کتابخانه های دانشگاهی شهر زنجان تجهیزات و امکانات فناوری اطلاعات به میزان کمی وجود دارد و همچنین میزان استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی شهر زنجان زیر (50 %) می باشد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©