مطالعه نیازهای اطلاعاتی افراد ناشنوای مراجعه کننده به کتابخانه¬های آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

نام نويسنده: فدوي اردستاني، اعظم

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : علي شاه شجاعي

سال انتشار :1388-1389

چكيده :

این پژوهش به منظور مطالعه و بررسی نیازهای اطلاعاتی ناشنوایان 12 مرکز آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران که در آن از روش پژوهش پیمایش توصیفی استفاده گردیده است.

جامعه آماری پژوهش شامل 4 مدرسه مخصوص ناشنوایان است که از بین 12 مدرسه ناشنوایان به صورت نمونه­گیری انتخاب گردید. نمونه­گیری به روش خوشه­ای و طی چند مرحله به این ترتیب انجام گرفت که تهران را به 4 منطقه تقسیم نموده و در هر منطقه 1 مدرسه را به تصادف انتخاب گردید. هر مدرسه 1 خوشه محسوب گردید.

شیوه گردآوری اطلاعات از طریق توزیع 120 پرسشنامه انجام گرفته است و در برگیرنده 32 سوال می باشد که به همراه مصاحبه انجام گرفته است.

برای تجزیه و تحلیل داده­ها در راستای رسیدن به اهداف پژوهش از آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی و نمودارها و شاخصهای عددی مانند میانگین و انحراف معیار و برای آزمون فرضیه­های آماری، از آزمون کای دو استفاده گردید. ضمنا برا ی تجزیه تحلیل داده­ها از نرم­افزار آماری SPSS استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان می­دهد که نیازهای اطلاعاتی افراد ناشنوا برای زن و مرد فقط در خصوص میزان مراجعه به کتابخانه و علاقه به مواد خواندنی می تواند متفاوت باشد و در جنبه­های دیگر نیازهای اطلاعاتی، بین زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین نیازهای اطلاعاتی افراد ناشنوا برای تحصیل کنندگان در رشته­های مختلف، فقط در خصوص مناسب بودن فضای کتابخانه و میزان نیاز به کتابخانه می­تواند متفاوت باشد و در جنبه­های دیگر نیازهای اطلاعاتی بین دانش­آموزان رشته­های تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

با توجه به مطالب ذکر شده پیشنهاداتی  نیز برای بهبود وضعیت نیازهای اطلاعاتی ناشنوایان در زمینه تاسیس مراکزی متمرکز همراه با وجود منابع اطلاعاتی مطرح گردید. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©