بررسی رابطه سلامت سازمانی با عملکرد مدیران در کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز

نام نويسنده: نور محمدي، علي

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : زهرا اباذري

سال انتشار :1388-1389

چكيده :

 

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز در سال 1389 انجام شد. متغیرهای سلامت سازمانی در سطح نهادی، اداری و فنی و همچنین سلامت سازمانی در کل، متغیرهای مستقل تحقیق حاضر می باشند. متغیر وابسته نیز که به عنوان مساله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده، عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است.

روش پژوهش: روش تحقیق حاضر پیمایشی تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 102 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاهی سطح شهر تبریز است. گردآوری داده های به وسیله پرسشنامه های سنجش سلامت سازمانی و سنجش عملکرد مدیران انجام شده است. در این بررسی از اعتبار محتوایی جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی سوالات استفاده شده.

یافته های پژوهش: عمده ترین نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد.

1.      بین متغیرهای سلامت سازمانی در سطح نهادی و عملکرد مدیران در کل رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 56%=r

2.      بین متغیرهایسلامت سازمانی در سطح اداری و عملکرد مدیران در کل رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 62%=r

3.      بین متغیرهای سلامت سازمانی در سطح فنی و عملکرد مدیران در کل رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. 62%=r

همچنین طبق رگرسیون چندگانه در مجموع هر سه متغیر به میزان 48 درصد واریانس میزان عملکرد مدیران را تبیین نمودند که در گام اول سلامت سازمانی در سطح اداری در گام دوم سطح نهادی و در گام آخر سطح فنی بیشترین تاثیر مثبت را در تبیین عملکرد مدیران داشتند.

نتیجه گیری: بنابراین با توجه به رابطه مستقیم سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی به نظر می رسد که در صورت بهبود سلامت سازمانی، عملکرد مدیران نیز بهبود می یابد و بالعکس. به این ترتیب اتخاذ تصمیماتی که بر هریک از این دو متغیر تاثیر بگذارد باعث بهبود سلامت سازمانی و دستیابی به سازمانی سالم خواهد شد. لازم است تا با برنامه ریزی صحیح در این خصوص، عوامل موثر بر این دو متغیر شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان راه حل های مناسبی برای برخورداری کاربران کتابخانه های دانشگاهی از کتابخانه ای سالم فراهم آورد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©