مقايسه موتورهاي كاوش و ابرموتورهاي كاوش در بازيابي اطلاعات فيزيك و تعيين ميزان همپوشاني آنها

نام نويسنده: منصوركيايي، ربابه

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : صديقه محمداسماعيل

سال انتشار :1388-1389

چكيده :

 

در پژوهش حاضر كه به روش پيمايشي توصيفي انجام شده است، به مقايسه موتورهاي كاوش و ابر موتورهاي كاوش در بازيابي اطلاعات فيزيك و تعيين ميزان همپوشاني آنها مي پردازد. 6 موتور كاوش و 6 ابر موتور كاوش كه پر استفاده ترين موتورها و ابر موتورهاي كاوش اينترنت بر اساس معرفي سايت سرچ اينجين واچ مي باشند، در رشته فيزيك مورد بررسي قرار گرفتند. كليد واژه هاي فيزيك با استفاده از اصطلاحنامه فيزيك نوشته مريم نوروزي اقبالي انتخاب شدند. سپس اين كليد واژه ها در موتورهاي كاوش و ابرموتورهاي كاوش، مورد جستجو قرار گرفتند و 10 نتيجه اول بازيابي شدند. هريك از موتورهاي كاوش و ابرموتورهاي كاوش براي ارزيابي جامعيت، مانعيت و همپوشاني انتخاب شدند. نتايج به دست آمده نشان مي دهدكه در موتورهاي كاوش، موتور كاوش ياهو، بيشترين مدارك فيزيك (40%) را بازيابي كرده است و رتبه نخست را به خود اختصاص مي دهد. بعد از ياهو، موتور كاوش آلتاويستا با 31% و موتور كاوش گوگل با 12% در مقام هاي دوم و سوم جاي گرفتند.موتور كاوش نت 34/6 درصد، موتو كاوش اي-او-ال 05/10 درصد از كل نتايج و موتور كاوش گيگابلاست 16/0 درصد از كل نتايج را در بر مي گيرند. بيشترين مانعيت مربوط به گوگل (74 درصد) و بيشترين جامعيت مربوط به گوگل و اي-او-ال به ميزان 19 درصد مي باشد. همچنين بين موتورهاي كاوش موتور كاوش  اي-او-ال با 57/38 درصد بيشترين همپوشاني را با بقيه موتورهاي كاوش دارد. در ابر موتورهاي كاوش نيز، ابر موتور كاوش كري گايد، بيشترين مدارك فيزيك (91/77%) را بازيابي كرده است و رتبه نخست را به خود اختصاص مي دهد. ابر موتور كاوش كلاستي با ميزان (5/78%) مانعيت، بيشترين مدارك مرتبط را در حوزه فيزيك بازيابي كرده است. ابر موتور كاوش ايزيتو با ميزان 8/18 درصد بيشترين جامعيت را داراست. همچنين، ابرموتور كاوش اينفو، با ميزان (7/43%) همپوشاني با ساير ابرموتورهاي كاوش، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

به علاوه، ابر موتور كاوش هاي اينفو و ايزيتو با ميزان (8/43%)همپوشاني با موتورهاي كاوش، رتبه نخست را به خود اختصاص داد. و موتور كاوش اي-او-ال با ميزان 8/47 درصد همپوشاني با ابر موتورها در رتبه اول قرار دارد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©