بررسي ميزان رضايت ناشران و فهرستنويسان از فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي در ايران

نام نويسنده: گوران اوريمي، كبري

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : فاطمه نوشين فرد

سال انتشار :1388-1389

چكيده :

 

اين پژوهش تحت عنوان بررسي ميزان رضايت ناشران و فهرستنويسان از فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي در ايران با هدف سنجش رضايتمندي ناشران و فهرستنويسان از فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي و بيان نظرات و راهكارهايي براي رفع مشكلات ناشران و فهرستنويسان انجام شده است. در اين پژوهش، جامعه پژوهش شامل ناشراني است كه از فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي استفاده مي كنند و فهرستنويسان كتابخانه ملي كه در بخش فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي اشتغال دارند. ابزار گردآوي داده پرسشنامه است، بدين منظور دو پرسشنامه جداگانه براي ناشران و فهرستنويسان طراحي گرديد. داده هاي گردآوري شده توسط نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه ميزان رضايت ناشران از فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي بيشتر از فهرستنويسان است به طوري كه ميزان رضايت ناشران از عوامل رضايتمندي 7/68 درصد و ميزان رضايت فهرستنويسان 7/49 درصد است. همچنين 50 درصد فهرستنويسان از تعداد كاركنان حاضر در انجام  فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي در حد كم رضايت دارند همچنين اين پژوهش نشان داد كه 8/65 درصد ناشران، براي دريافت فهرستنويسي پيش از انتشار كتابهاي خود از طريق سايت كتابخانه و پست الكترونيكي اقدام مي كنند. در اين پژوهش 5/53 درصد ناشران نياز به تغيير اطلاعات كتاب فيپا شده را داشته. همچنين 5/54 درصد ناشران اعلام كرده اند براي دريافت فيپاي كتابهاي خود به 11-8 روز فرصت نياز دارند به طوري كه از مدت زمان اين فرايند 3/42 درصد ناشران در حد متوسط رضايت دارند اين در حالي است كه 2/63 درصد ناشران مهمترين دليل تاخير را از جانب كتابخانه ملي و 2/41 درصد ناشران اشكالات نرم افزاري و وضعيت خطوط را از دلايل تاخير مي دانند. يافته ها نشان داد كه 5/76 درصد ناشران عدم مراجعه حضوري و 9/59 درصد ناشران صرفه جويي در زمان و سرعت را به عنوان مهمترين دلايل استفاده از فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي بيان كردند. 8/58 درصد ناشران قطع بودن سرور و 9/35 درصد ناشران الحاق نشدن فايل ها را عمده ترين مشكلات در انجام فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي كتابهايشان مي دانند. نتايج نشان داد كه 6/58 درصد ناشران درحد زياد برگزاري برنامه هاي آموزشي براي بهبود روند فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي و رفع مشكلات را لازم دانسته اند. نتايج حاكي از اين است كه 5/37 درصد فهرستنويسان در حد متوسط و كم از نرم افزاركتابخانه رضايت دارند به طوري كه 50 درصد فهرستنويسان از خطوط و زير ساخت هاي كامپيوترهاي تا حد زيادي دچار مشكل هستند و نياز به تجهيزات كامپيوتري بيشتر و بالا بردن سرعت سيستم را براي رفع مشكلات لازم مي دانند، همچنين نيمي از فهرستنويسان پاسخ گويي از ايميل و تلفن را از مشكلات عمده در فرايند فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي مي دانند. نتايج فرضيه هاي پژوهش بيانگر اين است كه ميانگين امتياز رضايت از فهرستنويسي  پيش از انتشار الكترونيكي بر حسب سابقه فعاليت ناشراني كه سابقه كمتر از 5 سال داشته اند، بيشتر بوده است و با توجه به ميزان رضايت ناشران با 7/68 درصد بيشتر از فهرستنويسان با 7/49 درصد از فهرستنويسي پيش از انتشار الكترونيكي، فرضيه هاي پژوهش مورد قبول است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©