آسيب شناسي بخش مرجع كتابخانه مركزي دانشگاه هاي دولتي مستقر در تهران از ديدگاه مراجعه كنندگان و كتابداران

نام نويسنده: اسدي، مهديه

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : مريم اخوتي

سال انتشار :1390-1389

چكيده :

 

پژوهش حاضر با هدف آسيب شناسي بخش مرجع كتابخانه­هاي مركزي دانشگاه­هاي دولتي مستقر در تهران از ديدگاه كتابداران انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش كتابداران و مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي مركزي دانشگاه­هاي تابعه وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مستقر در تهران مي­باشد. در اين پژوهش براي گردآوري داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. يافته­هاي پژوهش نشان مي­دهد كه بخش مرجع كتابخانه هاي مورد پژوهش نتوانسته­اند سطح مطلوبي از رضايت كتابداران و مراجعه كنندگان در مورد امكانات و تجهيزات فيزيكي، خدمات، منابع، كتابدار و آموزش­هاي مرجع را فراهم كنند و بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بخش مرجع از ديدگاه كتابداران و مراجعه كنندگان تفاوت معنا­داري وجود دارد. همچنين يافته­هاي پژوهش نشان داد كه بخش مرجع از نظر منابع كمترين امتياز كيفيتي و از نظر امكانات و تجهيزات فيزيكي بيشترين امتياز كيفيتي را به­دست آورده است. در نهايت با استفاده از يافته­هاي بدست آمده و به منظور ارتقاء سطح كيفيت خدمات مرجع در اين نوع از كتابخانه­ها، راهكارها و پيشنهاداتي ارائه شده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©