ارائه الگويي براي ميز مرجع و ديجيتال كتابخانه هاي دانشگاهي ايران بر اساس تحليل محتواي ميز مرجع ديجيتال كتابخانه هاي دانشگاهي دنيا

نام نويسنده: اسماعيل زاده مقري، آزاده

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : فاطمه نوشين فرد

سال انتشار :1390-1389

چكيده :

 

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو براي ميز مرجع ديجيتال كتابخانه هاي دانشگاهي ايران به تحليل محتواي ميز مرجع ديجيتال كتابخانه دانشگاه هاي برتر دنيا پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش تحليل محتوا، 16 ميز مرجع ديجيتالي كتابخانه هاي دانشگاههاي برتر دنيا مورد بررسي قرار گرفت و جمعا 30 ويژگي استخراج شد كه از طريق روش دلفي از صاحب نظران در مورد آنها نظرخواهي شد. در نهايت، با اعمال حداقل ميانگين 4، 26 ويژگي براي طراحي ميز مرجع انتخاب و در الگوي پيشنهادي اعمال گرديد. همچنين كتابخانه هاي دانشگاه هاي ايران كه داراي ميز مرجع ديجيتال بودند و تعداد آنها 13 كتابخانه بود با استفاده از سياهه وارسي فوق مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه پنج ويژگي هاي محتوايي "نام  و نام خانوادگي كاربر، شماره تلفن، نشاني پست الكترونيكي، پرسش كاربر، ارسال سوال به صورت تلفني، پست الكترونيكي، مصاحبه (ارتباط كلامي) " با 100 درصد بالاترين درصد و دو ويژگي محتوايي " شماره نمابر، ارائه شناسه كاربري و كلمه عبور از طرف كتابخانه براي دسترسي كاربر به اطلاعاتي كه حجم زيادي دارند" با 5/12 درصد پايين ترين درصد در ميز مرجع ديجيتال كليه كتابخانه هاي دانشگاهي برتر دنيا بودند. دو ويژگي " راهنماي استفاده از ميز مرجع ديجيتال" و " پسش كاربر" با ميانگين 80/4 بالاترين ميزان اهميت و ويژگي " نشاني پستي كاربر" با ميانگين 47/3 كمترين ميزان اهميت را در ميان ويژگي هاي برگزيده براي ميز مرجع داشته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه درصد بسيار كمي از كتابخانه هاي دانشگاهي ايران داراي ميز مرجع ديجيتال هستند و از لحاظ ويژگي هاي محتوايي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. از اين رو لازم است كتابخانه هاي دانشگاهي در كشور با راه اندازي ميز مرجع ديجيتال كاربران را در بهره گيري گسترده تر از خدمات كتابخانه ياري رسانند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©