بررسي قابليت هاي اينترانت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و نقش آن در مديريت دانش

نام نويسنده: عباسي، سحر

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : نجلا حريري

سال انتشار :1388-1389

چكيده :

 

پژوهش حاضر با هدف تعيين قابليت هاي اينترانت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و نقش آن در مديريت دانش انجام يافته است. جامعه پژوهش 250 نفركاركنان رسمي و پيماني، اعضاي هيئت علمي و مديران سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران است. اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي تحليلي انجام گرفته است. بخش نخست پژوهش به بررسي قابليت هاي اينترانت سازمان از طريق چك ليست با توجه به معيارها و مولفه هاي تهيه شده پرداخته و حاكي از آن است از ميان 53 مولفه در نظر گرفته شده براي اينترانت تنها 20 مولفه با محتواي چك ليست مطابقت داشته است و قسمت دوم به گردآوري و ارزيابي نظرات كاربران در دو گروه كاركنان و اعضاي هيئت در مورد محتواي اينترانت و نقش آن در مديريت دانش پرداخته است، كه نتايج نشان دهنده سطح متوسطي از رضايت آنان در استفاده از اينترانت و قابليت هاي آن مي باشد.

نتايج حاصل از بررسي فرضيه اول پژوهش مبني بر ميزان مطابقت بيش از 50% قابليت هاي اينترانت سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران با معيارها و مولفه ها، نشان داد مقدار سطح معناداري آزمون دو جمله اي Sig = 0/098 به مراتب از مقدار آلفاي تصميم گيري پژوهش (=0/05 ) بزرگتر است و فرضيه مورد تاييد قرار نگرفت. همچنين آزمون فرضيه دوم نشان داد كه از بين 10 مولفه مربوط به ميزان انطباق قابليت هاي اينترانت سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران با نيازهاي كاربران، تنها در يكي از مولفه ها درصد نظرات موافق از نظرات مخالف پيشي گرفته است و فرضيه دوم مبني بر مطابقت بيش از 50 درصد قابليت هاي اينترانت با نيازهاي كاربران تاييد نگرديد. آزمون فرضيه سوم پژوهش حاكي از اين بود كه تفاوت معناداري بين ميزان مطابقت قابليت هاي اينترانت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با نيازهاي كاركنان و اعضاي هيئت علمي، وجود ندارد. فرضيه چهارم پژوهش نيز مبني بر ميزان مشاركت بيش از 50% افراد در زمينه اشتراك دانش در اينترانت سازمان مورد تاييد قرار نگرفت. بعلاوه يافته هاي فرضيه پنجم نشان داد بين ميزان مشاركت كاركنان و اعضاي هيئت علمي در اشتراك دانش در اينترانت سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران، تفاوت معنا داري وجود ندارد. بنابراين مي توان، مشاركت نكردن تعداد بسيار زيادي از كاربران در تهيه محتواي اينترانت و و جود عواملي چون سانسور و نبود محتواي مناسب و كارآمد براي استفاده كنندگان و رواج نداشتن فرهنگ مشاركت در استفاده از اين فناوري از جمله مشكلات موجود در رابطه با اينترانت سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسلامي ايران بر شمرد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©