ارزشیابی نشریه سلامت در انتقال الگوهای بهداشتی (ایده های مشترکین)

نام نويسنده: صادقیان، بتول

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : دکتر افسانه مظفری

سال انتشار :1388-1387

چكيده :

 

تحقیق حاضر با عنوان «ارزشیابی نشریه سلامت در انتقال الگوهای بهداشتی (ایده های مشترکین)» انجام پذیرفته است. در فصل اول این رساله، به کلیات تحقیق و مفهوم سازی پرداخته شده است. در فصل دوم، به پشتوانه نظری و ادبیات پژوهش که شامل: مبانی، پیشینه تحقیق، مباحث و اطلاعات مربوط به پژوهش و چارچوب نظری می باشد، پرداخته شده است. فصل سوم مربوط به روش شناسی و متدولوژی تحقیق است. روش پژوهش، پیمایشی و کتابخانه ای بوده و تحقیق از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشترکین نشریه سلامت می باشند. طرح نمونه شامل حجم نمونه 400 نفری است که با استفاده از فرمول کوکران (شیوه برآورد حجم نمونه) و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات برای بخش عملی پژوهش پرسشنامه بوده و جهت تعیین اعتبار و اعتماد پژوهش، از روش روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ بهره برده شده است که مقدار آن 0.78 بدست آمده که نشان از انسجام درونی نسبتا بالای ابزار اندازه گیری دارد. فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته، جداول یک بعدی و دوبعدی توصیف و تفسیر گردید و یازده فرضیه مورد آزمون قرار گرفت (از مدل آماری خی دو «جهت تعیین رابطه» و از ضریب کرامر جهت «تعیین شدت رابطه» استفاده شد) و با استفاده از نرم افزار Spss نتایج ذیل حاصل گردید: تمامی فرضیه های تحقیق با 99% اطمینان پذیرفته شده اند، یعنی مشخص شد که، بین میزان اعتماد افراد به مطالب «نشریه سلامت» و پذیرش پیام ها و مطالب آن، بین علاقمندی افراد به موضوعات و میزان افزایش آگاهی آنها نسبت به آن موضوعات، بین نیازمندی افراد به دریافت اطلاعات در مورد موضوعات خاص و میزان پذیرش مطالب مربوط به آن موضوعات، بین مقدار فضای اختصاص داده شده به موضوعات و میزان پذیرش آنها از سوی مشترکین رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین بین میزان مطالعه نشریه در طول هفته و تغییر رفتارهای بهداشتی مشترکین، بین میزان مطالعه نشریه در طول هفته و افزایش آگاهی افراد از بیماری ها، بین میزان مطالعه نشریه در طول هفته و افزایش آگاهی درباره روش های پیشگیری از بیماری ها، بین جنسیت مشترکین نشریه و میزان پذیرش مطالب از سوی آنها، بین سن مشترکین نشریه و میزان پذیرش مطالب از سوی آنها رابطه معنی داری وجود دارد، ضمنا بین سطح تحصیلات مشترکین نشریه و میزان پذیرش مطالب از سوی آنها و همچنین بین سطح درآمد مشترکین نشریه و میزان پذیرش مطالب نیز رابطه معنی داری وجود دارد. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©