بازآفرینی آیین نامه های آموزشی به منظور بهبود کیفیت مدیریت آموزشی در دبیرستان های دخترانه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران مبتنی بر اصول مدیریت دانش

نام نويسنده: درفشي، الهام

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : دکتر محمدرضا بهرنگی

سال انتشار :1388-1387

چكيده :

 

مدیریت دانش تلاش نوین قرن موسوم به دانایی، برای حفظ، هدایت و افزایش هدفمند سرمایه های دانشی سازمانهاست و به این اشاره دارد که سرمایه گذاری در علم، بهترین و بیشترین سود را به بار می آورد. در این پژوهش به بازآفرینی آیین نامه های آموزشی به منظور بهبود کیفیت مدیریت آموزشی در مدارس متوسط نظری و دوره پیش دانشگاهی دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی (1387-1388) مبتنی بر اصول مدیریت دانش پرداخته می شود. روش تحقیق زمینه یابی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد که با استفاده از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تایید استادان و متخصصان و تعیین مقدار پایایی در یک نمونه 30 تایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS (در وضعیت موجود و مطلوب 0.98 و 0.82) اندازه گیری شد. نمونه پژوهش شامل 120 نفر از مدیران مدارس متوسطه و دوره پیش دانشگاهی دخترانه شهر تهران است که به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند و دیدگاه آنها نسبت به موضوع مورد پژوهش بررسی شد. سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانه، نما، میانگین، جدول فراوانی و درصد و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون تک گروهی، آزمون t دو گروه همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که: از دیدگاه نمونه های تحقیق تاثیر اصول مدیریت دانش در آیین نامه های آموزشی، بر بهبود کیفیت مدیریت آموزشی، در وضعیت موجود و همچنین در وضعیت مطلوب بالاتر از حد مورد انتظار است و شکاف چشمگیری بین وضعیت موجود و مطلوب در تمامی اصول مدیریت دانش وجود دارد. از این رو جهت بهبود کیفیت مدیریت آموزشی، باید از اصول مدیریت دانش در آیین نامه های آموزشی، به منظور بهبود کیفیت مدیریت آموزشی استفاده نمود و بازآفرینی سرفصل های آیین نامه های آموزشی ضرورت دارد. با توجه به اینکه متغییر های مختلفی در نتیجه تحقیق تاثیرگذارند لذا متغییرهایی مانند سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه کار نیز به عنوان متغییرهای کنترل مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل از آزمون نشان داد که نمونه های دارای رشته تحصیلی و میزان تحصیلات متفاوت، نگرش یکسانی را نسبت به تاثیر اصول مدیریت دانش در آیین نامه های آموزشی بر بهبود کیفیت مدیریت آموزشی نشان دادند. نمونه های دارای سابقه کار 10 سال به بالا، بیشتر از نمونه های دارای سابقه کار کمتر از 10 سال، به تاثیر اصول مدیریت دانش (در تمامی ابعاد)، بر بهبود کیفیت مدیریت آموزشی اعتقاد دارند. نمونه ها در دامنه سنی 36 تا 40 سال، به تاثیر اصل «شناسایی دانش» و نمونه های دارای دامنه سنی بالاتر از 41 سال به تاثیر اصول «توسعه و کاربرد دانش»، «اشتراک و تسهیم دانش» و «ارزیابی دانش» بر بهبود کیفیت مدیریت آموزشی تاکید دارند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©