سنجش اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

نام نويسنده: نعمتی لفمجانی، سمیه

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما: دکتر نجلا حریری

سال انتشار:1388-1387

چكيده:

 

هدف از انجام این تحقیق، تعیین و تشریح وضعیت اضطراب کتابخانه ای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به بررسی وضعیت اضطراب کتابخانه ای و معیارهای فرعی آن با توجه به جنسیت، مقطع تحصیلی و پایه های تحصیلی مختلف در دانشجویان مورد بررسی می پردازد. نمونه مورد نظر تحقیق به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است که شامل 211 نفر از دانشجویان زن و مرد دوره های روزانه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم توانبخشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. که این پرسش نامه برگرفته از مقیاس اضطراب کتابخانه ای باستیک می باشد و پس از ترجمه و ویرایش مقیاس، پایایی و روایی آن مورد آزمون قرار گرفته است. در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق، روش های آماری تحلیل واریانس، آزمون t، آزمون کای دو مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها در زمینه بررسی تفاوت های جنسیتی در اضطراب کتابخانه ای نشان داد که میان دانشجویان زن و مرد در این زمینه تفاوت معناداری وجود ندارد. در مقایسه معیارهای فرعی اضطراب کتابخانه ای در دو جنس، از لحاظ معیار فرعی موانع کارکنان تفاوت معناداری مشاهده شد، به این ترتیب که میانگین اضطراب کتابخانه ای در معیار فرعی موانع کارکنان در مردان بیشتر از زنان است. نتایج تحلیل واریانس در مورد بررسی تفاوت اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان مورد بررسی در ارتباط با پایه های تحصیلی مختلف روشن ساخت که میانگین اضطراب کتابخانه ای دانشجویان پایه های تحصیلی مختلف هیچگونه تفاوت معناداری ندارد. نتایج آزمون t نیز تفاوت معناداری را در اضطراب کتابخانه ای و معیارهای فرعی آن در دانشجویان مورد بررسی بر حسب مقطع تحصیلی نشان نداد. بر اساس این یافته ها و با در نظر گرفتن سطوح اضطراب کتابخانه ای که در این پژوهش تعریف شده است، اضطراب کتابخانه ای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سطح متوسط قرار می گیرد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©