ارزیابی نمایه های انتهای کتاب های فارسی حوزه علوم اسلامی موجود در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از نظر رعایت ملاک های استاندارد ایزو 999

نام نويسنده: قوجقی، عبدالخالق

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : دکتر فاطمه نوشین فرد

سال انتشار :1388-1387

چكيده :

 

نمایه آخر کتاب یکی از مهم ترین ابزارها برای بازیابی محتوای اطلاعاتی در کتاب است. در این پژوهش وضعیت نمایه های انتهای کتاب در کتاب های فارسی حوزه علوم اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر آن است تا با بررسی کتاب های فارسی حوزه علوم اسلامی موجود در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، میزان انطباق آنها با استاندارد بین المللی ایزو 999 مورد سنجش قرار گیرد. روش پژوهش در این روش پیمایشی از نوع توصیفی است؛ گردآوری اطلاعات از طریق فهرست وارسی محقق ساخته و مشاهده مستقیم صورت گرفته است. از نرم افزار SPSS نگارش 16 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. جامعه پژوهش همه کتاب های فارسی حوزه علوم اسلامی (رده BP کتابشناسی ملی) موجود در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی رودهن می باشد که بالغ بر 2650 عنوان کتاب است؛ با بررسی های انجام شده 223 عنوان کتاب دارای نمایه بوده اند که جامعه نهایی این تحقیق را شکل می دهند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد از میان ملاک های بررسی شده، بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به شماره گذاری صفحات نمایه با فراوانی 218 عنوان (97.8%) کتاب و بیشترین میزان عدم رعایت استاندارد مربوط به یادداشت مقدماتی با فراوانی 205 عنوان (91.9%) بوده است. بر اساس داده های به دست آمده، میزان کلی رعایت استاندارد ایزو 999 در جامعه مورد پژوهش 43.9 درصد است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©