دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ در ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ع‍زی‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر 1061
م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍از ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍اره‍ای‌ اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ش‍ک‍ر و ص‍ن‍ای‍ع‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ی‍وس‍ف‌ آق‍ل‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د 724
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍داد م‍ق‍الات‌ و گ‍زارش‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ک‍ت‍اب‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ت‍اب‍خ‍وان‍ی‌ و ن‍ی‍ز ن‍ق‍د ک‍ت‍اب‌ و ش‍م‍ارگ‍ان‌ ک‍ت‍ب‌ م‍ن‍ت‍ش‍ره‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۵-۷۴ ب‍ا م‍وارد م‍ش‍اب‍ه‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۷-۷۸ رح‍م‍ان‍ی‌، ب‍ت‍ول‌ 991
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ در ای‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۷۲ و۱۳۷۹-۱۳۷۶ ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ 697