دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ در ک‍س‍ب‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ع‍زی‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر 1036
م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍از ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍اره‍ای‌ اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ش‍ک‍ر و ص‍ن‍ای‍ع‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ی‍وس‍ف‌ آق‍ل‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د 694
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍داد م‍ق‍الات‌ و گ‍زارش‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ک‍ت‍اب‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍ت‍اب‍خ‍وان‍ی‌ و ن‍ی‍ز ن‍ق‍د ک‍ت‍اب‌ و ش‍م‍ارگ‍ان‌ ک‍ت‍ب‌ م‍ن‍ت‍ش‍ره‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۵-۷۴ ب‍ا م‍وارد م‍ش‍اب‍ه‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۷-۷۸ رح‍م‍ان‍ی‌، ب‍ت‍ول‌ 963
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ در ای‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۷۲ و۱۳۷۹-۱۳۷۶ ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌ 674
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ش‍اورزی‌ دوس‍ت‍دار،ی‍ح‍ی‍ی‌ 1148
م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ض‍و از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ه‍ای‌ ش‍ی‍راز، ن‍ی‍ری‍ز و اس‍ت‍ه‍ب‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا ه‍م‍ت‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 987
م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ رح‍ی‍م‍ی‌ ب‍اورص‍اد، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ 1089
م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز خ‍رم‌ زاده‌،ش‍ی‍ری‍ن‌ 995
ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌ گ‍ودرزی‍ار، س‍ی‍ام‍ک‌ 970
ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ش‍وش‍ت‍ر ن‍وروزی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ 996

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©