ارزیابی واحدهای روابط عمومی در کتابخانه های دانشگاهی جهان به منظور ارائه یک الگوی ملی

نام نویسنده   : رجایی خوزانی، زهرا

استاد راهنما : مظفر چشمه سهرابی

استاد مشاور : ابزاهیم افشار

سال انتشار : 1390

چکیدهندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©