بررسی میزان رضایت مندی نابینایان از خدمات کتابخانه های نابینایان استان آذربایجان شرقی

نام نویسنده :فرقانی، پریناز

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

استاد راهنماحسن کیانی

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1388

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان رضایت مندی نابینایان از خدمات کتابخانه های نابینایان استان آذربایجان شرقی می باشد.

روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است و کتابخانه های یاد شده ابتدا از نظر منابع اطلاعاتی و نیروی انسانی و فضا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از پرسشنامه به نظرخواهی از استفاده کنندگان از این کتابخانه ها پرداخته شده، جامعه مورد مطالعه شامل 353 نفر نابینایی است که عضو کتابخانه های مخصوص نابینایان استان آذربایجان شرقی می باشند.

تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی نسبت به توصیف داده ها اقدام شد و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های خی دو و تی نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.

نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه های نابینایان استان آذربایجان شرقی در سطح متوسطی (65%) قرار دارد و بیشترین رضایت به رفتار کتابداران (62%) و کمترین رضایت از سهولت دسترسی به کتابخانه (68%) می باشد؛ و همچنین نابینایان عضو کتابخانه مرکزی تبریز رضایت بالاتری نسبت به نابینایان سایر کتابخانه ها دارند. بین رضایت مراجعین (نابینایان) و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد و از نتایج دیگر پژوهش این است که در کسب رضایت جامعه مورد مطالعه عامل جنسیت موثر است.

توسعه مجموعه کتابخانه از نظر مجموعه و تجهیزات، جذب نیروی اسنسانی متخصص در کتابداری، شناساندن اهمیت کتاب و کتابخانه و ارتقاء سطح کمی و کیفی کتابخانه ها از جمله راه حل های بهبود وضعیت کتابخانه های نابینایان می باشد.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©