بررسی مقایسه ای محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و مجله های فارسی کودکان (منتشره در سال 1386) در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی

نام نویسنده :غلامی، سمانه

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

استاد راهنمارویا برادر

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1388

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و مجله های فارسی کودکان (منتشره در سال 1386) در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتواست و جامعه آماری کلیه کتاب های درسی دوره ابتدایی و مجله های فارسی کودکان می باشد. نمادها در هفت مقوله "ادبیات ایرانی"، "تاریخ ایران"، "جغرافیای ایران"، شخصیت های ایرانی"، "علائم رسمی ایران"، "فرهنگ ایرانی" و "هنرهای ایرانی" جای گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسس استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد:

       الف) میزان توجه کتاب های درسی به نمادهای ایرانی به ترتیب فراوانی: تعلیمات اجتماعی، فارسی، ریاضی، تعلیمات دینی و علوم می باشد.

رتبه بندی نمادهای ایرانی در کتاب های درسی عبارت است از: جغرافیای ایران، علائم رسمی ایران، شخصیت های ایرانی، فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، تاریخ ایران و هنرهای ایرانی.

             ب) میزان توجه مجله های فارسی به نمادهای ایرانی به ترتیب فراوانی: دوست کودکان، سروش، پوپک، رشد نوآموز، رشد دانش آموز، ملیکا، شاهد، سه چرخه و رشد کودک است. در مجموع سهم نهادهای ایرانی در مجله ها به ترتیب فراوانی عبارت است از: جغرافیای ایران، شخصیت های ایرانی، فرهنگ ایرانی، ادبیات ایرانی، علائم رسمی ایران، تاریخ ایران، هنرهای ایرانی.

             ج) در هر دو منبع بیش از همه به مقوله "جغرافیای ایران" توجه شده است و مقوله های "تاریخ ایران" و "هنرهای ایرانی" کمترین تاکید را نشان می دهد. در رتبه بندی سایر مقوله ها تفاوت دیده می شود.

در پایان ضمن بحث و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای معرفی بهتر نمادهای ایرانی در کتاب های درسی و مجله های کودکان ارائه شد.

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©