بررسي استانداردهاي جهاني اسناد الکترونيکي و تهيه پيش نويس استانداردهاي اسناد الکترونيکي براي آرشيو ملي ايران

نام نویسندهانصاري، معصومه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1388

چکیده :ندارد

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©