دانشگاه الزهرا(س)

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحليل استنادي پايان نامه هاي دانشکده هاي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) طي سالهاي ۱۳۸۹-‎۱۳۸۵ صالحي، مرضيه 636
تحليل محتواي خط مشي دسترسي وارائه خدمات بخش خطي کتابخانه هاي کشور وارائه راهکار يزدان پناه، رضيه 606
تعيين نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد و ميزان رضايت مندي آنها از منابع موجود در کتابخانه نگهبان، کبري 576
تهيه و پيشنهاد پست کتابدار آموزشي و تعيين جايگاه سازماني آن در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي تابع وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي اميري، فروزان 572
توسعه منابع انساني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور از ديدگاه مديريت دانش گوهري، حميده 608
رابطه سبک شناختي وقابليت اطلاعاتي دانش کاران ملکي، الهه 623
سازماندهي سکه ها و اسکناس ها در موزه ها: روش ها و خط مشي توسعه تقي زاده، سعيده 608
سنجش عناصر پورتال هاي دانش در پورتال هاي دانشگاهي و ارائه الگوي مناسب ذاکري فرد، فاطمه 600
سنجش قابليت استفاده وب سايت هاي دانشگاههاي علوم پزشکي درايران باروش وب سنجي وارائه الگوي مناسب دهقان ابراهيمي، مليکا 610
سنجش قابليتهاي پورتالهاي سازمانهاي دولتي ايرات وتحليل پيوندهاي آنها نيکوکار، پريسا 691

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©