دانشگاه الزهرا(س)

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحليل استنادي پايان نامه هاي دانشکده هاي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) طي سالهاي ۱۳۸۹-‎۱۳۸۵ صالحي، مرضيه 612
تحليل محتواي خط مشي دسترسي وارائه خدمات بخش خطي کتابخانه هاي کشور وارائه راهکار يزدان پناه، رضيه 588
تعيين نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد و ميزان رضايت مندي آنها از منابع موجود در کتابخانه نگهبان، کبري 560
تهيه و پيشنهاد پست کتابدار آموزشي و تعيين جايگاه سازماني آن در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي تابع وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکي اميري، فروزان 560
توسعه منابع انساني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور از ديدگاه مديريت دانش گوهري، حميده 589
رابطه سبک شناختي وقابليت اطلاعاتي دانش کاران ملکي، الهه 606
سازماندهي سکه ها و اسکناس ها در موزه ها: روش ها و خط مشي توسعه تقي زاده، سعيده 593
سنجش عناصر پورتال هاي دانش در پورتال هاي دانشگاهي و ارائه الگوي مناسب ذاکري فرد، فاطمه 583
سنجش قابليت استفاده وب سايت هاي دانشگاههاي علوم پزشکي درايران باروش وب سنجي وارائه الگوي مناسب دهقان ابراهيمي، مليکا 591
سنجش قابليتهاي پورتالهاي سازمانهاي دولتي ايرات وتحليل پيوندهاي آنها نيکوکار، پريسا 664

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©