بررسي تصویر سازمانی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های وابسته درون شهری آستان قدس رضوی از دیدگاه کتابداران و مراجعان

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش اطلاع رسانی

عنوان: بررسي تصویر سازمانی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های وابسته درون شهری آستان قدس رضوی از دیدگاه کتابداران و مراجعان

آقای علی نوایی حصار

تاریخ دفاع: 1393/11/9

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©