بررسي وضعيت كتابخانه هاي دبيرستاني كشور و ارائه راه حل‌هايي براي پويايي آنها

 

نام نویسنده :خسروي، فريبرز

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :طاهره علومي

سال انتشار : 1370

چکیده

         •بررسي تأثير تلويزيون در ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي ارتباط ساختار كتب درسي با مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي نحوه تدريس دبيران با ميزان مطالعه غيردرسي آنها.

        •بررسي ارتباط سواد اولياء دانش آموزان با ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي تأثير وجود كتابخانه در مدرسه و ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي ارتباط وضعيت درسي دانش آموزان با ميزان مطالعه غيردرسي آنها.

        •طراحي مركز رسانه هاي آموزشي براي مراكز استانها.

        •طراحي رده بندي ساده و علمي با توجه به ويژگيهاي خاص فرهنگي براي مدارس.

        •طراحي سرعنوانهاي موضوعي مخصوص دبيرستانها.

        •بررسي علائق و خواستهاي دانش آموزان در مورد موضوع كتابها به تفكيك جنس – رشته

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©