بررسي وضعيت مراكز آرشيوي شهر تهران(نيروي انساني، ارزشيابي اسناد، سازماندهي اطلاعات آرشيوي و خدمات آرشيوي).

نام نویسنده :قرباني، علي حسين

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :غلامرضا فدايي عراقي

استاد مشاور: عباس حري
سال انتشار : 1373

چکیده

        •بررسي مقايسه اي سيستم هاي دستي با سيستم هاي ماشيني در ذخيره و بازيابي اطلاعات آرشيوي

        •بررسي چگونگي شبكه اي نمودن مراكز آرشيوي كشور.

        •بررسي اثرات تكنولوژي و اتوماسيون بر آرشيو.

        •بررسي نحوه پيوستن سازمان ها و مراكز آرشيوي كشور به نظام اطلاع رساني كشور.

        •بررسي وضعيت بايگانها و تاثير آن در طبقه بندي اسناد آرشيوي

        •بررسي ارتباط متقابل بين سازمانها و مراكز آرشيوي كشور

        •بررسي ميزان شناخت مردم از آرشيوها و سازمانهاي آرشيوي

        •چگونگي افزايش بهره وري بيشتر از سازمانها و مراكز آرشيوي.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©