بررسي وضعيت كتابخانه هاي عمومي شهرري و ارائه راه حل براي دست يافتن به وضع مطلوب

نام نویسنده :مرجاني، نسرين

مقطع تحصیلی:   کارشناسی ارشد

استاد راهنما :شكويي

استاد مشاور: يحيي دوستدار
سال انتشار : 1377

چکیده: ندارد

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©