بررسي وضعيت نظام خدماتي كتابخانه هاي پزشكي موجود در مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) و ارائه طرح شبكه اطلاع رساني براي آنها

نام نویسنده :وطنخواه، فوزيه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :عباس حري

استاد مشاور: غلامرضا فدايي عراقي
سال انتشار : 1380

چکیده

كتابخانه هاي بيمارستاني به عنوان مراكز دريافت كننده تازه ترين دستاوردها و يافته هاي جهان علم پزشكي و اشاعه اطلاعات روزآمد علمي در ميان جامعه پزشكان و دستياران تخصصي، دانشجويان پزشكي و حرفه اي پيراپزشكي، نقش تعيين كننده اي را ايفا ميكنند. پژوهش حاضر وضعيت نظام خدماتي كتابخانه هاي پزشكي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) وابسته به دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه تهران را مورد بررسي قرار داده است. براي بدست آوردن اطلاعات مربوط به وضعيت كتابخانه هاي مورد تحقيق پرسشنامه‏‎‎‏‌اي افزوده گرديد و نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بين جامعه كاربران نيز تعداد 250 پرسشنامه بر مبناي نمونه گيري تصادفي توزيع و 180 پرسشنامه تكميل شده يعني 72 درصد پرسشنامه ها دريافت و اطلاعات آنها تجزيه و تحليل شد. پژوهش حاضر شامل پنج فصل است. فصل اول به معرفي پژوهش پرداخته و اهميت وجود كتابخانه هاي تخصصي پزشكي و نقش آنها را در بيمارستانها مطرح مي نمايد. فصل دوم، شامل پيشينه و فصل سوم يافته هاي تحقيق است كه با طرح پرسشهايي در قالب پرسشنامه به بحث پيرامون زمينه هاي وضعيت و نوع تحصيلات كاركنان، بودجه، مجموعه كتابخانه، تهيه و سفارش، سازماندهي، امانتدهي، خدمات آموزش رايانه اي كتابداران اشاعه اطلاعات، تكثير، رايانه، اينترنت، آموزش كاربران و موانع مشكلات كتابخانه ها پرداخته است. نتايج بدست آمده از جداول حاكي از وجود مشكل در ميان كتابخانه هاست. يافته ها نشان ميدهد كه جامعه كاربران در كتابخانه هاي سنتي (دستي) براي بازيابي اطلاعات با مشكلات اساسي مواجه هستند، در حاليكه اكثر در زمينه استفاده از فناوري هاي جديد تكنولوژيكي مهارتهاي لازم را دارند. فصل چهارم به معرفي شبكه و ساختار اجزا آن پرداخته و انواع توپولوژي ها، محاسن و معايب آنها را مطرح كرده و نكات مهم در طراحي شبكه را مورد بررسي قرار داده است. فصل پنجم پژوهش تلاش ميكند تا بهبود وضعيت نظام خدماتي كتابخانه هاي مورد بحث راه حلهايي را ارائه و ايجاد ارتباط نظام يافته را بعنوان طرح شبكه اطلاع رساني در بين كتابخانه هاي مورد تحقيق پيشنهاد نمايد. در اين مبحث نوع شبكه ستاره اي متمركز پيشنهاد و ساختار عملياتي آن مورد بحث قرار مي گيرد.


 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©