دانشگاه تربيت مدرس

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تعيين نشريات ادواري هسته مراكز و موسسات تحقيقات تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي(آبخيزداري، جنگل و مرتع، دامپروري، سرم سازي و فني و مهندسي) و مطالعه هزينه- سودمندي آنها رادباوه، علي 1344
تعيين نشريات ادواري هستهء مراكز و مؤسسات تحقيقات تحت پوشش وزارت جهادسازندگي (آبخيزداري، جنگل و مرتع، دامپروري، سرم‌سازي و فني و مهندسي) و مطالعه هزينه- سودمندي آبها رادباوه, علی 523
تعيين نشريات هسته لاتين دانشكده علوم انساني در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضاء هيئت علمي دانشكده ابراهيمي، محمد حسين 1083
رفتارهاي اطلاع يابي پژوهشگران مراجعه كننده به World Wide web از طريق تماس با شبكه جهان اينترنت در دانشگاه تربيت مدرس نوروزي چاكلي، عبدالرضا 1157
زمينه يابي ايجاد شبكه انتقال متن مقالات در سيستم امانت كتابخانه هاي مركزي و مراكز اسناد دانشگاههاي كشور با استفاده از فاكسي فايل داورپناه، محمدرضا 923
شناسايي الگوي روابط فرا رشته‌اي مقالات تاليفي پنج نشريه هسته رشته کتابداري و اطلاع‌رساني ايران با ساير رشته‌ها طي دوره دهساله ۸۳-‎۸۲ قناويزچيان، غزاله 472
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ چ‍ال‍ش‌ه‍ا و م‍ش‍ک‍لات‌ در ف‍رآی‍ن‍د ت‍دوی‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ی‌ م‍ه‍ر, س‍ارا 1316
طبيق عناصر داده‌اي مارک ايران با وظايف کاربري الگوي مفهومي اف. آر. بي. آر. بر مبناي توانمندي‌هاي کاربران نيک‌نيا، معصومه 490
طراحي و مديريت نظام اطلاع‌رساني علمي كشور حری, عباس 539
طراحی و توسعه نظام اطلاعات مدیریت كتابشناختی بابامرادی، رسول 1426

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©