ارزيابي سازماندهي منابع غير كتابي كتابخانه ملي ايران

نام نویسنده :امين الرعايا, رويا

مقطع تحصیلی:          کارشناسی ارشد

استاد راهنما: ناهيد بني اقبال
استاد مشاور: فريبرزخسروي
سال انتشار:  1385

چکیده :ندارد

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©