دانشگاه خوارزمي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ارت‍ب‍اط اح‍س‍اس‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ و اض‍طراب‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) ن‍وح‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ 2257
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ ecneicS fo beW از س‍ال‌ ۲۰۰۰ ت‍ا ۲۰۱۰ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ع‍ل‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ام‍ام‍ی‌، م‍ری‍م‌ 1898
انگیزه ها و تعاملات اطلاعاتی دانشمندان در شبکه اجتماعی حرفه ای ریسرچ گیت یعقوبی ملال، نیما 2930
ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ :ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‌ گ‍ن‍ادی‍ش‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌ 2045
ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در م‍طال‍ع‍ه‌ زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار ک‍ری‍م‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌ 1568
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ چ‍ال‍ش‌ه‍ا و م‍ش‍ک‍لات‌ در ف‍رآی‍ن‍د ت‍دوی‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ی‌ م‍ه‍ر, س‍ارا 2276
م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍طاب‍ق‌ ن‍م‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ح‍وزه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو ۹۹۹ و ب‍ی‌ . اس‌ .۳۷۰۰ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ی‍لاج‍ردی‌، زی‍ن‍ب‌ 1295
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ ت‍س‍ب‍ی‍ح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1803

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©