دانشگاه خوارزمي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ارت‍ب‍اط اح‍س‍اس‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ و اض‍طراب‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره) ن‍وح‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ 1651
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ ecneicS fo beW از س‍ال‌ ۲۰۰۰ ت‍ا ۲۰۱۰ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ع‍ل‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ام‍ام‍ی‌، م‍ری‍م‌ 1348
انگیزه ها و تعاملات اطلاعاتی دانشمندان در شبکه اجتماعی حرفه ای ریسرچ گیت یعقوبی ملال، نیما 2023
ب‍ررس‍ی‌ طراح‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ :ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‌ گ‍ن‍ادی‍ش‍ی‌، م‍ه‍دی‍ه‌ 1510
ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در م‍طال‍ع‍ه‌ زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار ک‍ری‍م‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌ 1023
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ چ‍ال‍ش‌ه‍ا و م‍ش‍ک‍لات‌ در ف‍رآی‍ن‍د ت‍دوی‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ ب‍ه‍ی‌ م‍ه‍ر, س‍ارا 1688
م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍طاب‍ق‌ ن‍م‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ح‍وزه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو ۹۹۹ و ب‍ی‌ . اس‌ .۳۷۰۰ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ی‍لاج‍ردی‌، زی‍ن‍ب‌ 828
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ ت‍س‍ب‍ی‍ح‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ 1266

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©