ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در م‍طال‍ع‍ه‌ زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار

نام نويسنده: ک‍ری‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د – دانشگاه خوارزمي

استاد راهنما: دک‍ت‍ر ی‍زدان‌ م‍ن‍ص‍وری‍ان‌

استاد مشاور: دک‍ت‍ر ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍وئ‍ی‌

استاد داور: دک‍ت‍ر ن‍ص‍رت‌ ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا

چكيده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©