م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍طاب‍ق‌ ن‍م‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ح‍وزه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو ۹۹۹ و ب‍ی‌ . اس‌ .۳۷۰۰

نام نويسنده: اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ م‍ی‍لاج‍ردی‌، زی‍ن‍ب‌

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د – دانشگاه خوارزمي

استاد راهنما: دک‍ت‍ر ن‍ص‍رت‌ ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا

چكيده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©