بررسی رابطه‌ی بین شاخص‌ های صنعتی و توزیع جغرافیایی ثروت علمی در ایران بين سال‌های 1383 تا 1387

بررسی رابطه‌ی بین شاخص‌ های صنعتی و توزیع جغرافیایی ثروت علمی در ایران بين سال‌های 1383 تا 1387

نام رشته: علم سنجی

استاد راهنما: دکتر سعید اسدی

استاد مشاور: دکتر حمزه علی نورمحمدی

دانشجو: فاطمه مرادی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©