بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌ها

نام نويسنده: حمیدی, فاطمه

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

چكيده

 هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌هاست كه با بررسي وضعيت اين كتابخانه‌ها از نظر تجهيزات، منابع، نيروي انساني، نحوه سازماندهي منابع و بازيابي آنها و غيره صورت پذيرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفي- كاربردي مي‌باشد و در آن از سه روش كتابخانه‌اي، پيمايشي و طراحي شبكه استفاده شده است. ابزارهاي گردآوري اطلاعات در پژوهش حاضر عبارتند از:  1 -  مطالعات كتابخانه‌اي: به منظور بررسي پيشينه‌هاي پژوهش و مروري بر كليات شبكه‌‌هاي اطلاعاتي و 2 -  سياهه وارسي: جهت بررسي كتابخانه‌هاي مورد مطالعه. جامعه پژوهش 12 كتابخانه تخصصي وابسته به بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران است كه در زمينه‌هاي موضوعي اقتصاد، پول و بانك فعاليت مي‌كنند.يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه كتابخانه‌هاي مورد بررسي از لحاظ نقاط قوت و ضعف در سطوح مختلفي قرار دارند. مشكل عمده اين كتابخانه‌ها كمبود فضا و نيروي انساني متخصص و نيز عدم جايگاه سازماني يكسان است. همچنين برخي از اين كتابخانه‌ها داراي مجموعه‌اي غني هستند و برخي ديگر مجموعه‌اي ضعيف دارند. براي رفع اين مشكلات، استفاده بهينه از مجموعه موجود و ارائه خدمات اطلاعاتي كاراتر به جامعه استفاده كننده، طرح ايجاد شبكه اطلاعاتي براي اين كتابخانه‌ها پيشنهاد شده است. با توجه به شرايط و وضعيت كتابخانه‌هاي مورد بررسي مناسب‌ترين ريخت براي اين شبكه، تركيبي است به گونه‌اي كه برخي از وظايف و خدمات شبكه مانند مهار كتابشناختي، خدمات ارجاعي و خدمات آموزشي به صورتي متمركز توسط هسته شبكه (كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و برخي ديگر چون خدمات آگاهي‌رساني جاري و امانت بين كتابخانه‌اي به صورتي غيرمتمركز توسط هريك از كتابخانه‌ها انجام گيرد. در پايان پيشنهادهايي جهت گسترش خدمات شبكه ارائه شده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©