ارائه الگويي براي ويژگيهاي نمايشي و رابط كاربري در اپكهاي وب بنياد كتابخانه اي بر اساس ملاكهاي موجود جهاني و نظرات صاحب نظران به منظور بررسي تطبيقي اپكهاي وب بنياد موجود در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني ايران

 

نام نويسنده: زوارقي, رسول
استادراهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلو
استاد مشاور: دكتر عبدالحميد معرف زاده

چكيده:

هدف از انجام اين تحقيق ارائه‌ي يك الگوي پيشنهادي براي وضعيت نمايشي و رابط كاربري اپك هاي وب‌بنياد ايران براساس ملاك‌هاي موجود جهاني و نظرات صاحب‌نظران و نيز بررسي وضعيت فعلي و ارزيابي اپك‌هاي موجود در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني بر مبناي الگوي مذكور مي‌باشد. از سه روش مطالعات كتابخانه‌اي، نظرسنجي و مشاهده، براي انجام تحقيق استفاده شد. ابزار گردآوري داده‌ها نيز مطالعات كتابخانه اي و پيمايش در متون، و نيز سياهه‌ي وارسي بودند. جامعه‌ي تحقيق نيز عبارت بودند از: صاحب‌نظران ايراني در زمينه‌ي اپك‌ها؛ و 6 اپك ايراني كه از طريق وب در دسترس هستند. از حاصل اين پژوهش و داده‌هاي گردآوري شده الگويي بدست آمد كه در دو بخش ويژگي‌هاي نمايشي و رابط كاربري به ترتيب شامل 5 و 9 معيار مختلف مي‌باشد. در نهايت پس از انجام پژوهش مشخص شد كه صاحب‌نظران ايراني در حوزه‌ي اپك‌ها، بيشترين اشنايي و استفاده را از وب اپك نوسا دارند حال آنكه وب‌اپك پارس‌آذرخش، بيشترين ميزان نمرات را از سياهه‌ي وارسي پژوهش بدست آورد.  ترتيب رتبه‌ي  اپك هاي وب‌بنياد ايران از نظر ويژگي‌هاي نمايشي عبارت است از: پارس‌آذرخش با2 /98نمره رتبه‌ي اول، نوسا با 6/93نمره رتبه‌ي دوم، پيام با 4/89 نمره رتبه‌ي سوم، اراكل با 6/77 نمره رتبه‌ي چهارم، ايران‌داك با 2/68 نمره رتبه‌ي پنجم، و گنجينه با 36 نمره از صد رتبه‌ي ششم. همچنين از نظر رابط كاربري ترتيب رتبه‌ها بدين گونه است: پارس‌آذرخش با 78/72 نمره رتبه‌ي اول، نوسا با 89/64 نمره رتبه‌ي دوم، پيام با 44/60 نمره رتبه‌ي سوم، اراكل با 32/49نمره رتبه‌ي چهارم، ايران‌داك با 89/42نمره رتبه‌ي پنجم، و گنجينه نيز با44/18نمره از صد رتبه‌ي ششم. ميانگين نمرات همه‌ي اپك هاي وب‌بنياد ايران نيز از نظر ويژگي‌هاي نمايشي17/77، و از نظر رابط كاربري 63/51 شد. نمرات اين اپك ها نيز با لحاظ كردن هر دو ويژگي نمايشي و رابط كاربري، عبارت بود از: پارس‌آذرخش 49/85، نوسا 24/79، پيام 92/74، اراكل 47/63، ايران‌داك 04/56، و گنجينه 22/27. ميانگين نمرات همه‌ي اپك ها از دو جنبه‌ي نمايشي و رابط كاربري نيز 40/64  محاسبه شد. يافته هاي جنبي اين تحقيق نشان داد كه صاحب‌نظران ايراني به ويژگي‌هاي رابط كاربري بيش از ويژگي هاي نمايشي اهميت مي‌دهند، حال آنكه اپك هاي وب‌بنياد ايران در مجموع، از ويژگي‌هاي نمايشي نسبت به ويژگي‌هاي رابط كاربري نمرات بيشتري كسب نموده‌اند. همچنين، مشخص شد كه از نظر صاحب‌نظران، بيشترين ويژگي‌هاي نمايشي را وب‌اپك نوسا و بيشترين ويژگي‌هاي مربوط به رابط كاربري را پارس‌آذرخش رعايت نموده‌اند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©