بررسي زير ساخت اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران و مقايسه آن با استانداردهاي مربوطه و ارائه طرح پيشنهادي نظام جامع اطلاع رساني براي اين دانشگاه

نام نويسنده: عظيمي, محمد حسن

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج پهلو

درجه تحصيلي: كارشناسي ارشد

تعداد صفحه: 158ص

چكيده:

دانشگاه از نهادهاي توليد كننده اطلاعات است. درجريان توليد اطلاعات در دانشگاه ، چرخه اطلاعات مي بايست ازنظم و پويائي برخوردار باشد تا بتواند نيازهاي اطلاعاتي اساتيد و دانشجويان را به شكلي مطلوب تامين نمايد. پويايي مورد نظر در چرخه اطلاعات مستلزم وجود يك زيرساخت محكم و منطبق بر نيازهاي جاري و آتي سازمان دانشگاه با تمام اهداف از پيش تعيين شده آن مي باشد. در پژوهش حاضر وضعيت زير ساخت نظام اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران ابتداءمورد شناسائي قرارگرفته و سپس با استاندارد كتابخانه هاي دانشگاهي ايران تطبيق داده مي شود. براي اين كار، ابتداء عناصر لازم در يك زيرساخت نظام اطلاعاتي مشخص گرديد. سپس وضعيت اين عناصر در جامعة مورد بررسي مورد سنجش قرار گرفت. اين عناصر به دو گروه مادي و معنوي تقسيم گرديد. عناصر مادي شامل: منابع اطلاعاتي، بودجه ، فضا، تجهيزات، امكانات مادي و نيروي انساني مي شود و عناصر معنوي نيز مجموعه قوانين، آئين نامه ها، دستور العملها، اهداف ، خط مشي و سياسهاي اجرايي مورد نياز در بهره برداري از نظام را شامل مي گردد.

نتايج بررسي انجام گرفته در اين پژوهش در خصوص عناصر فوق حكايت از عدم انطباق آنها با استانداردهاي مربوطه دارد. براساس يافته هاي اين پژوهش، پژوهشگر ضمن ارائه پيشنهاداتي براي بهبود وضع موجود و سامان بخشيدن به فعاليتهاي جاري اطلاع رساني، طرحي براي نظام اطلاعاتي دانشگاه شهيد چمران ارائه نمود. در اين طرح، يك شوراي عالي سياستگذاري براي ساماندهي و توسعه فعاليتهاي اطلاع رساني پيشنهاد شده است كه متشكل از پنج كميته اجرائي مي باشد. اين كميته ها بر اساس وظايفي كه براي آنها تعريف شده است، به ساماندهي و اصلاح وضع موجود تا رسيدن به سطح مطلوب و فعليت يافتن يك نظام جامع و كامل اطلاعاتي مي پردازند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©