بررسی ساختار سازمانی مراکز اطلاع رسانی مهم دنیا و ارائه الگوی بهینه جهت مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی

نام نويسنده: کشتی رانی, شقایق

تاریخ فارغ التحصیلی: 1378                                  

تعداد صفحه: 180

  

چکیده:

مهمترین عامل در کارکرد مؤثر هر سازمان طراحی ساختار است. ساختار یک سازمان را می توان مجموعه راههایی دانست که طی آنها فعالیتهای سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه ها هماهنگی تأمین شود. تاکنون مراکز اطلاع رسانی متعددی در سطح کشور بوجود آمده است که اینگونه مراکز به ذخیره و بازیابی اطلاعات به شیوه های گوناگون می پردازند. پژوهش حاضر نیز به منظور ارائه ساختار سازمانی مناسب برای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی صورت گرفته است. در این پژوهش ساختار سازمانی فعلی مرکز و نقاط قوت و ضعف آن با استفاده از روش های مصاحبه و مشاهده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای ارائه الگویی مناسب، مؤثر و منطبق با تحولات نوین، ساختار سازمانی مراکز اطلاع رسانی معتبری در کشورهای کانادا، ژاپن، کره جنوبی و هند نیز مورد مطالعه قرار گرفت. از بررسی خصوصیات ساختار سازمانی این مراکز و مقایسه نتایج حاصل با عملکردهای فعلی مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی و نیز با توجه به یافته های حاصل از مصاحبه ها و مشاهدات، مشترکات و تفاوتهای ساختارهای مراکز خارجی و مرکز اطلاع رسانی جهاد سازندگی مشخص شد. در راستای رسیدن به الگویی مطلوب و منطبق با ویژگیهای مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، در نهایت یک الگوی ماتریسی از نوع ادهوکراسی برای این مرکز پیشنهاد شد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©