دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ از پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ دی‍س‍ک‌ ف‍ش‍رده‌ اری‍ک‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍ن‍اب‌زاده‌، روی‍ا 570
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌ی‍اب‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ر آن‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ق‍م‍ص‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ 522
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ پ‍ژوه‍ن‍ده‌ در ن‍واح‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز رس‍ت‍م‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ 527
ب‍ررس‍ی‌ رون‍د پ‍ذی‍رش‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در م‍ی‍ان‌ دب‍ی‍ران‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍واح‍ی‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رش‍ی‍راز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظری‍ه‌ اش‍اع‍ه‌ ن‍وآوری‌ ه‍ای‌ راج‍رز ت‍م‍ج‍ی‍د ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ف‍ران‍ک‌ 604
ب‍ررس‍ی‌ روی‍ک‍رد م‍وض‍وع‍ی‌( زب‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌ )در ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍ا سی ان‍واری‌، س‍ع‍ی‍ده‌ 511
ب‍ررس‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ و رض‍ای‍ت‌ اع‍ض‍ا ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ از خ‍دم‍ات‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ پ‍وس‍ت‍ی‌، ش‍ه‍رزاد 577
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ول‍ی‍دات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دارای‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ISC و ISI در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۹-۱۳۸۵ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ن‌ 545
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ طلاق‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ داراب‌ م‍ل‍ت‍ف‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 596
ب‍ررس‍ی‌ ل‍زوم‌ آم‍وزش‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌ 525
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍رج‍ع‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌( چ‍اپ‍ی‌ -ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌) آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌ س‍ام‍ان‍ی‌، ص‍غ‍ری‌ 726

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©