دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز از ف‍ن‌آوری‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ ن‍ژاد، ام‍رال‍ه‌ 501
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ و رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ از خ‍دم‍ات‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ش‍ه‍س‍واری‌، وی‍دا 576
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍پ‍وش‍ان‍ی‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍ق‍الات‌ و م‍ج‍لات‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ isa,lisa,eric در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۹۹۶- ۱۹۹۸ ع‍ل‍ی‍زاده‌، ح‍م‍ی‍د 687
ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ ک‍ارب‍ران‌ م‍رک‍ز ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ و رای‍ان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌ در م‍ورد خ‍دم‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ رزن‍ت‌ و دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ از طری‍ق‌ آن‌ ذوال‍ف‍ع‍ل‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ادل‌ 527
ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ ک‍ارب‍ران‌ م‍رک‍ز ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز در م‍ورد ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ از طری‍ق‌ آن‌ س‍لاج‍ق‍ه‌، م‍ژده‌ 525
ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ش‍ه‍ی‍د ج‍م‍ران‌ اه‍واز، ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌ و ش‍ی‍راز پ‍ی‍رام‍ون‌ خ‍ودک‍ارس‍ازی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ا م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌ 570
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اس‍ات‍ی‍د م‍ح‍ق‍ق‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز م‍ک‍ی‌زاده‌ت‍ف‍ت‍ی‌، ب‍ی‌ب‍ی‌ ف‍اطم‍ه‌ 542
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز و ن‍ق‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا در ت‍ام‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ا ص‍ف‍ری‌ راد، ف‍اطم‍ه‌ 624
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌ 500
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در ت‍ام‍ی‍ن‌ آن‌ ن‍ی‍ازه‍ا ع‍ب‍ادال‍ه‌ ع‍م‍وق‍ی‍ن‌، ج‍ع‍ف‍ر 745

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©