دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ در ح‍وزه‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رس‌، در پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ت‍ام‍س‍ون‌ س‍ای‍ن‍ت‍ی‍ف‍ی‍ک‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۹۹۰ ت‍ا۲۰۰۹ م‍روت‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ 558
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۷۹-۱۳۸۰ ق‍اس‍م‍ی‌ن‍ژاد، ف‍ری‍ب‍ا 560
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۷۹- ع‍م‍وئ‍ی‌ اوج‍اک‍ی‌، ع‍ب‍دال‍واح‍د 574
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ پ‍س‍ران‍ه‌ چ‍ه‍ار ن‍اح‍ی‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍راز در ام‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۸۳- آخ‍ون‍دی‌ روش‍ن‍اون‍د، م‍ه‍دی‌ 525
ب‍ررس‍ی‌ ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ اس‍ت‍ن‍اده‍ا ب‍ه‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ص‍اح‍ب‌ ن‍ام‌ در رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍وض‍وع‍ی‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ ع‍ل‍وم‌، آی‌ .اس‌ .آی‌ ISI Web of Science) .)طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۲۰۰۰-۲۰۰۹ رف‍ی‍ع‌، ن‍ج‍م‍ه‌ 535
تحقيق درباره كتابخانه‌هاي عمومي و كودكان در استان گيلان رهنمایی, محسن 581
ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌( م‍ل‍ی‌ پ‍ارس‌ )و ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ م‍وج‍ود در آن‌ س‍ودب‍خ‍ش‌، ل‍ی‍لا 566
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍اخ‍ذ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ش‍ی‍م‍ی‌ در چ‍ه‍ار گ‍رای‍ش‌ آل‍ی‌، ت‍ج‍زی‍ه‌، م‍ع‍دن‍ی‌، ف‍ی‍زی‍ک‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۰ ت‍ا ۱۳۷۹ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ 555
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍اخ‍ذ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د آب‍ی‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز، ت‍ه‍ران‌، ش‍ی‍راز و ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د(۱۳۷۷-۱۳۶۷) ک‍ری‍م‍ی‍ان‌ م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 568
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ م‍اخ‍ذ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ گ‍رای‍ش‌ م‍خ‍اب‍رات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ی‍راز، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۱ ت‍ا ۱۳۷۹ ( ب‍ا ت‍ه‍ی‍ه‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ف‍ه‍رس‍ت طاه‍ری‌، س‍ع‍ی‍د 672

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©