دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ه‍س‍ت‍ه‌ لات‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ی‍رزای‌ ش‍ی‍رازی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ار ق‍ان‍ون‌ ب‍رادف‍ورد و ن‍ظرات‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ا رن‍ج‍ب‍ر، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر 510
خدمات اطلاع‌رساني در كتابخانه ميرزاي‌شيرازي دانشگاه شيراز و كتابخانه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و بررسي نگرش استادان و كتابداران نسبت به آن خدمات ک‍م‍ان‍ه‌ آذری‌، ودود 603
خ‍دم‍ات‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ م‍درک‌ درای‍ران‌:ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ م‍درک‌ درک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌ ت‍اج‍ور، ع‍ل‍ی‌ 544
راه‍ن‍م‍ای‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ و آم‍ار دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ت‍ق‍ی‌ ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌ 479
راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ام‍ی‍رت‍ی‍م‍ور، ن‍اه‍ی‍د 502
طرح‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ک‍ردن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍ف‍ارش‍ات‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ :ت‍ج‍رب‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ف‍رج‍ام‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌ 515
فهرستنويسي متمركز فارسي و لاتين مركز خدمات كتابداري (تبراك) ساوانفر, سیون 580
ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌، ب‍ازن‍وی‍س‍ان‌، ش‍اع‍ران‌ و م‍ص‍وران‌ ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ از س‍ال‌ ۱۳۲۰ ت‍ا۱۳۶۵ اس‍ح‍اق‌ زاده‌، ب‍ی‌ب‍ی‌س‍ی‍د 500
ف‍ه‍رس‍ت‌ روزن‍ام‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ش‌ م‍اه‍ه‌ دوم‌۱۳۵۸ ص‍ف‍ان‍م‍ا، اع‍ظم‌ال‍س‍ادات‌ 474
ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ ک‍ت‍ب‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز ق‍ان‍ع‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 537

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©