دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‌ رب‍ط م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از واژگ‍ان‌ زب‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ م‍وت‍ور ج‍س‍ت‌ و ج‍وی‌ ask و واژگ‍ان‌ ع‍م‍وم‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارب‍ران‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌، لال‍ه‌ 555
م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ ارای‍ه‌ ی‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا س‍ام‍ان‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ( ارای‍ه‌ ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا ) ن‍م‍ون‍ه‌ : ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز ع‍ف‍ی‍ف‍ی‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌ 590
م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍راج‍ع‍ان‌ از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍راک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ 583
نقش ماهواره در اطلاع‌رساني علمي در ايران: با تاكيد بر كتابخانه‌هاي دانشگاهي و مراكز اطلاع رساني اعتمادی, زهرا 569
ن‍ق‍ش‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ در ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌) ک‍ری‍م‍ی‌ ع‍ق‍دا، ح‍ام‍د 711
ن‍م‍ای‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ درس‍ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ اس‍لام‌ آذر ۱۳۳۷ ت‍ا دی‌۱۳۵۱ ده‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 553
ن‍م‍ای‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ درس‍ه‍ای‍ی‌ از م‍ک‍ت‍ب‌ اس‍لام‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۵۱ ت‍ا اس‍ف‍ن‍د۱۳۶۲ ک‍رم‍ان‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د 579
ن‍م‍ای‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ س‍خ‍ن‌۱۳۳۷- ۱۳۴۷ گ‍ل‍ش‍ن‌، م‍رض‍ی‍ه‌ 561
ن‍م‍ای‍ه‌ م‍ج‍ل‍ه‌ س‍روش‌ ۱۳۶۱- ۱۳۵۸ دس‍ت‍ج‍ردی‌، ع‍زت‌ م‍وذن‌ 569
ن‍گ‍اش‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ web of science در س‍ال‌ ه‍ای‌ ۲۰۰۹- ۱۹۹۴ ب‍ه‍زادی‌، زه‍را 612

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©