دانشگاه شيراز

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
وضعيت فعلي آموزش كتابداري در ايران (مروري بر برنامه‌هاي بخشهاي كتابداري دانشگاهها) پورهمزه, افسانه 565
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ ه‍س‍ت‍ه‌ لات‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز ب‍ر اس‍اس‌ ق‍ان‍ون‌ ب‍رادف‍ورد و دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍ادان‌ و م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ آن‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ (س‍ال‍ه‍ای‌۲۰۰۰-۱۹۹۵) ح‍م‍دی‌ پ‍ور، اف‍ش‍ی‍ن‌ 538
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌، ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۷۴-۷۵ دی‍ل‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا 532
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود طرح‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ آن‍ه‍ا دان‍ش‍ی‌، م‍ری‍م‌ 501
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌ 562
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍د ک‍ت‍اب‌ ن‍ی‍ک‌ ک‍ار، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ 553

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©