ارزی‍اب‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ وزارت‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ اگ‍وت‌

نام نویسنده : ف‍خ‍اری‌، اح‍م‍درض‍ا
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1387

چکیده

 

ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ارزی‍اب‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ وزارت‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ اگ‍وت‌ اس‍ت. روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی است. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ل‍ی‌ وب‌ گ‍اه‌ه‍ا در ح‍د م‍ت‍وس‍طی‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ دو م‍ول‍ف‍ه‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍س‍ی‍ارض‍ع‍ی‍ف‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ و ح‍ف‍ظ اطلاع‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‌، م‍ش‍ارک‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ و م‍ح‍ت‍وا در وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ت‍وس‍ط و م‍ول‍ف‍ه‌ ک‍ارب‍ردپ‍ذی‍ری‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ خ‍وب‌ ق‍رار دارد. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ف‍ق‍ط ی‍ک‌ وب‌ گ‍اه‌ از خ‍ط م‍ش‍ی‌ ح‍ف‍ظ اطلاع‍ات‌ و وب‌ گ‍اه‌ دی‍گ‍ری‌ از لای‍ه‌ ات‍ص‍ال‌ ام‍ن‌ ب‍رای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ارب‍ران‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌. وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍وک‍ی‌ ه‍ا و ام‍ن‍ی‍ت‌ داخ‍ل‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در وزارت‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ه ‌م‍ن‍ظور ام‍ن‍ی‍ت‌ وب‌ گ‍اه‌ ه‍ا م‍ن‍اس‍ب‌ اس‍ت‌. م‍ح‍ت‍وای‌ وب‌ گ‍اه‌ ه‍ا از ج‍م‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن ‌م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اس‍ت‌ ب‍ا ای‍ن‌ ح‍ال‌ ۵۰ درص‍د م‍ح‍ت‍وای‌ وب‌ گ‍اه‌ ه‍ا ب‍ا م‍ول‍ف‍ه‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اب‍زار ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ دارد. ب‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ در وب‌ گ‍اه‌ ه‍ا ت‍وج‍ه‍‌ ش‍ای‍ان‍ی‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©