ارزی‍اب‍ی‌ و تع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ب‍ن‍ی‍اد م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اروپ‍ائ‍ی‌

نام نویسنده : ب‍ی‍ات‌، آم‍ن‍ه‌

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1388

چکیده

 

م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‌ ب‍س‍ی‍ار س‍ودم‍ن‍د و م‍ن‍طق‍ی‌، یک‍ی‌از اث‍ر ب‍خ‍ش‌ ت‍ری‍ن‌ ت‍ئ‍وری‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر م‍ش‍ت‍ری‌ م‍داری‌ اس‍ت‌ و  ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ م‍ان‍ن‍د دی‍گ‍ر س‍ازم‍ان‍ه‍ا ب‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ رود. پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍طح ‌م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر در 38 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌- ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ب‍ن‍ی‍اد م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت ‌اروپ‍ائ‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ 140 ن‍ف‍ر ازک‍ت‍اب‍داران‌ و م‍دی‍ران‌ (ک‍ل‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا 308 ن‍ف‍ر) ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. ب‍طور ک‍ل‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍طوح‌ س‍رآم‍دی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ام‍ت‍ی‍از ک‍ل‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ده ‌در س‍طح‌ 3 م‍ی‌ ب‍اش‍د. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ از %50 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ را در س‍طح‌ 1 ق‍رارداده‌ ب‍ود، رد ش‍د.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©