ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ایجاد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ زی‍رن‍ظر ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍س‍ت‍ق‍ر در س‍طح‌ ش‍ه‍رتهران

نام نویسنده : م‍وس‍وی‌، س‍اناز(م‍لائ‍ک‍ه‌)

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار : 1388

چکیده

 

ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ درک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ زی‍ر ن‍ظر ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍س‍ت‍ق‍ر در س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ و از ن‍وع‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ اس‍ت‌. ب‍رای‌ گ‍ردآوری‌ داده‌ ه‍ا از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ح‍ق‍ق‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌پ‍ژوه‍ش‌، ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ از ل‍ح‍اظ ت‍خ‍ص‍ص‌ و م‍ی‍زان‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ کتاب‍داران‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌، ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ف‍ن‍ی‌، ام‍ک‍ان‍ات‌م‍خ‍اب‍رات‍ی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌، ب‍ودج‍ه‌ و م‍وان‍ع‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ 23 ب‍اب‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ درج‍ه‌ 1و 2م‍س‍ت‍ق‍ر در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د ک‍ه‌ زی‍ر ن‍ظر ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور اداره‌ م‍ی‌ ش‍ون‍د. ب‍رای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌داده ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍رم‌اف‍زار آم‍اری‌ اس‌پ‍ی‌اس‌اس‌ و ج‍ه‍ت‌ ت‍رس‍ی‍م‌ ن‍م‍وداره‍ا از ن‍رم‌اف‍زار م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ اک‍س‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ 9/47 از ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی ‌دارای‌ م‍درک‌ تحصی‍ل‍ی‌ کتاب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د، و در ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ ازک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ رای‍ان‍ه‌(ن‍رم‌ اف‍زار، س‍خ‍ت‌ اف‍زار) وج‍ود ن‍دارد. ض‍م‍ن‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ح‍اک‍ی‌ از آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ای‍ن‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ا م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ ب‍ه‌ طور ک‍ل‍ی‌ 06/2 اس‍ت‌ ک‍ه‌ از م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍وس‍ط پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ر اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ت‍ج‍ه‍ی‍زات ‌ف‍ن‍ی‌ لازم‌ ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ وج‍ود ن‍دارد، و ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ارب‍ردی‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ک‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زار ن‍م‍ای‍ه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. ض‍م‍ن‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اک‍ی‌ از آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍م‍ام‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ و 15 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ دارن‍د، و 3/93 از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ دارن‍د، از ف‍ن‍اوری‌ ارت‍ب‍اطی‌ ای‌.دی‌.اس‌.ال‌ ج‍ه‍ت‌ ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. اک‍ث‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا را ک‍ت‍اب‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ده‍د، ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ب‍ودج‍ه‌ ای ‌در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. در راب‍طه‌ ب‍ا م‍وان‍ع‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا، ک‍م‍ب‍ود ام‍ک‍ان‍ات‌ م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍ان‍ع‌، و ن‍داش‍ت‍ن‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ در رش‍ت‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍دی‍ران‌ ک‍م‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ت‍ری‍ن‌ م‍ان‍ع ‌م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ ش‍ود. ب‍ه‌ طور ک‍ل‍ی‌ م‍ی‌ ت‍وان‌ گف‍ت‌ ک‍ه‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ب‍رای‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ن‍م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©