بررسي روند موضوعي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاههاي مستقر در تهران طي سالهاي 1366 لغايت 1375

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1376

 

چکیده:

اين بررسي براساس تحليل محتواي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاههاي تهران طي سالهاي 1366-1375 انجام گرفته است . با استفاده از روش توصيفي و با هدف تعيين روند موضوعي پايان‌نامه، تعيين رشد كمي روشهاي تحقيق به كار رفته در آنها و همچنين همخواني گروه‌هاي موضوعي با دروس كارشناسي و كارشناسي‌ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني مصوب شوراي عالي فرهنگي محتواي پايان‌نامه‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاههاي مستقر در سطح تهران تحليل شده است . نتايج حاصل از بررسي عبارتند از: كل پايان‌نامه‌ها 286 عنوان است ، كه از اين تعداد 127 عنوان متعلق به دانشگاه تهران، 93 عنوان مربوط به دانشگاه علوم پزشكي ايران، 38 عنوان به دانشگاه آزاد اسلامي و 28 عنوان متعلق به دانشگاه تربيت مدرس مي‌باشد. بيشترين تعداد عنوان پايان‌نامه در سال 1374 با 60 عنوان پايان‌نامه ارائه شده و بيشترين تعداد پايان‌نامه‌ها 16/8 درصد در گروه موضوعي "سازماندهي، ذخيره و بازيابي اطلاعات " و بعد از آن "انواع كتابخانه‌ها" 11/5 درصد تدوين شده است . در گروه موضوعي "حفظ و نگهداري" پايان‌نامه‌اي تهيه نشده است . كمترين تعداد پايان‌نامه‌ها 0/7 درصد به گروه موضوعي "كليات كتابداري" پرداخته است . از لحاظ روش تحقيق بيشترين درصد روش توصيفي با 79/4 درصد بوده است . در حدود 72 درصد پايان‌نامه‌ها با سرفصل دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني هم‌خواني داشته است .

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©