بررسي ميزان آگاهي مسئولين اجرائي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور نسبت به حرفه كتابداري و اطلاع‌رساني

نام نویسنده: مدرسی, عبیدالله

استاد راهنما: علی سینایی

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار : 1374

 

چکیده:

اين پژوهش به منظور بررسي ميزان آگاهي مسئولين اجرايي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نسبت به حرفه كتابداري و اطلاع‌رساني انجام گرفته است . جامعه پژوهش شامل رؤسا و معاونين آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي است كه تعداد آنها بالغ بر 81 نفر مي‌باشد. به منظور دستيابي به اطلاعات مورد لزوم جهت انجام اين پژوهش پرسشنامه‌اي حاوي 25 سؤال به صورت باز و بسته تنظيم و براي مسئولين اجرايي دانشگاههاي علوم پزشكي ارسال گرديد. 80 درصد از پرسشنامه‌هاي ارسال شده توسط مسئولين تكميل و اعاده گرديد. 9 سئوال پرسشنامه كه جهت تعيين ميزان آگاهي مسئولان طراحي گرديده بود نمره‌گذاري گرديد و به كمك اين شيوه نمره‌گذاري، ميزان آگاهي افراد مورد بررسي به صورت كمي سنجيده شده و افراد براساس نمره‌اي كه كسب كرده‌اند از نظر آگاهي در مورد حرفه كتابداري در يكي از چهار سطح بسيار خوب ، خوب ، متوسط و ضعيف قرار گرفته‌اند. به منظور بررسي و تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده 14 جدول تهيه و تنظيم گرديده است كه در آنها وضعيت آگاهي افراد به تفكيك سمت ، مدرك تحصيلي، سابقه كار و برخي متغيرهاي ديگر آورده شده است . نتايج اين تحقيق نشانگر آن است كه معاونان پژوهشي داراي آگاهي بيشتري نسبت به حرفه كتابداري در مقايسه با رؤسا و معاونان آموزشي هستند و اين موضوع احتمالا" به دليل اين است كه در اكثر دانشگاههاي علوم پزشكي كتابخانه مركزي تحت مسئوليت معاونت پژوهشي است . بررسي وضعيت تحصيلي با سطح آگاهي نشان مي‌دهد كه كساني كه داراي مدارك تحصيلي بالاتر هستند آگاهي و شناخت بيشتري از اين حرفه دارند. بررسي وضعيت آگاهي و سابقه كار مسئولان حاكي از آن است كه افرادي كه سابقه كار بيشتري دارند، از آگاهي كمتري نسبت به اين حرفه برخوردارند و چنين به نظر مي‌رسد كه كساني كه در سالهاي اخير عهده‌دار اين سمتها گشته‌اند داراي آگاهي بيشتري نسبت به اين حرفه هستند. نتايج بدست آمده در اين پژوهش حاكي از آن است كه بعضي از عملكردهاي مسئولين ارتباطي با سطح آگاهي آنان ندارد. مثلا" در زمينه جذب نيروهاي متخصص و يا اعطاء پاداش به كتابداران، عملكرد مسئوليني كه نمره آگاهي بالايي داشته‌اند با كساني كه نمره آگاهي پائين داشته‌اند تقريبا" مشابه و يكسان است . در زمينه دلايل عدم جذب و با توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد كه 4ˆ39 درصد به دليل عدم رجوع به كتابخانه بوده 4ˆ30 درصد عدم وجود پست سازماني و 6ˆ16 درصد نيز كمبود بودجه بوده است .

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©