بررسي درصد استفاده پزشكان متخصص و دستياران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران از كتابخانه‌هاي بيمارستاني براي كمك به درمان و نقش كتابداران شاغل در اين كتابخانه‌ها در تهيه اطلاعات براي آنان

نام نویسنده: اعتصامی, پروین 

استاد راهنما: فاطمه سبکروح

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1375

چکیده:

امروزه تصميم‌گيريهاي پزشكي تنها وابسته به دانش قبلي پزشكان نمي‌باشد. و وجود مراكزي جهت در اختيار قرار دادن اطلاعات لازم براي پزشكان در بيمارستانها الزامي‌است . اين مراكز اطلاعاتي كه همان كتابخانه‌هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران براي كمك به درمان و نقش كتابداران شاغل در اين بيمارستانها در تهيه اطلاعات صورت گرفته است ، پزشكان 14 بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران اعم از متخصص و دستيار مورد بررسي قرار گرفته است . پژوهش به صورت توصيفي تحليلي انجام شده است . تعداد 185 پرسشنامه بر مبناي نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي بين متخصصان و دستياران اين بيمارستانها توزيع شد كه از اين تعداد 182 پرسشنامه تكميل شده دريافت و اطلاعات آنها تجزيه و تحليل گرديد. اطلاعات مربوط به وضعيت كتابخانه‌هاي مورد پژوهش نيز از طريق پرسشنامه مجزايي براي كتابداران اين كتابخانه‌ها جمع‌آوري و تجزيه و تحليل شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه 97/7 درصد از متخصصين براي حل مشكل خود در درمان از كتابخانه بيمارستاني استفاده مي‌نمايند. بنابراين فرضيه پژوهش مبني بر اينكه كمتر از 2/3 متخصصين از كتابخانه‌هاي بيمارستاني براي كمك به درمان استفاده مي‌كنند رد مي‌شود. همچنين 94/73 درصد از دستياران‌نيز اعلام نمودند كه براي كسب اطلاعات هنگام برخورد با مشكل در درمان بيماران از كتابخانه بيمارستاني استفاده مي‌كنند. بنابراين فرضيه پژوهش مبني بر اينكه تفاوت معني‌داري بين درصد استفاده از اطلاعات موجود در كتابخانه‌هاي بيمارستاني براي كمك به درمان در بين متخصصان و دستياران وجود ندارد، تائيد مي‌شود. در مجموع 95/16 درصد از متخصصان و دستياران براي رفع نياز اطلاعاتي خود در زمان برخورد با مشكل در درمان بيمار به كتابخانه بيمارستاني مراجعه مي‌نمايند. 3/4 از متخصصان و دستياران معتقدند كه اطلاعات حاصل از كتابخانه بيمارستاني بيش از 40 درصد در درمان بيماران مفيد بوده است . 100 درصد پزشكان اعم از متخصص و دستيار معتقد بودند كه كتابداران كتابخانه‌هاي بيمارستاني هيچ نقشي در تهيه اطلاعات براي كمك به درمان نداشته‌اند. و 100 درصد آنان نيز معتقد بودند كه كتابخانه‌هاي بيمارستاني مي‌توانند در كيفيت درمان موثر باشند. 42/57 درصد از متخصصان و دستياران معتقدند كه در مرحله اول با روزآمد كردن منابع و 30/73 درصد آنان نيز معتقدند كه در مرحله دوم با داشتن كتابدار متخصص يك كتابخانه بيمارستاني مي‌تواند در كيفيت درمان موثر باشد. همچنين انواع خدماتي كه از نظر پزشكان متخصص و دستياران يك كتابخانه بيمارستاني بايد ارائه دهد از همه بيشتر تهيه منابع جديد بود كه 100 درصد پاسخ‌دهندگان آن را ذكر نموده بودند. پس از آن خدمات مدلاين بود كه 37/36 درصد آن اشاره نموده بودند. در نهايت نيز پيشنهاداتي از جمله استفاده از نيروي كتابداري پزشكي در بيمارستانها، تهيه منابع در سطوح تخصصي و فوق‌تخصصي و برقراري سيستم سرويس‌هاي شبانه‌روزي در كتابخانه‌هاي بيمارستاني گرديد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©