بررسی میزان، مطلوبیت و عوامل موثر بر استفاده از پایگاههای اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 86-1385

نام نويسنده: سلمانی ندوشن, ابراهیم 

استاد(ان) راهنما:آقای دکتر سید داوود حسینی نسب             

استاد(ان) مشاور: آقای شفیع حبیبی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

تاریخ دفاع (ماه و سال):  اسفند1386

نشانی پست الکترونیکی: e [dot] salmani [dot] m [at] gmail [dot] com

 

چکیده:

پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی یکی از مهمترین منابع کسب اطلاعات علمی توسط اعضای هیات علمی است که اهمیت این منابع ضرورت انجام تحقیقاتی در زمینه استفاده و عوامل مرتبط با آن را ضروری می سازد.

این پژوهش با هدف بررسی میزان استفاده، سطح رضایت و عوامل موثر بر استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از پایگاه های اطلاعاتی پیوسته، در سال تحصیلی86-1385 به انجام رسیده است. گردآوری داده ها با پرسشنامه صورت گرفت و پرسشنامه ای که روایی ان با انجام آزمایشی(Pilot Study) روی گروه بیست نفره از اعضای هیات علمی و پایایی آن با فرمول آلفای کرونباخ تایید شده بود، در بین 123 نفر از اعضای نمونه توزیع و تکمیل شد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد و انتخاب از بین افراد جامعه نیز با روش تصادفی به نسبت جمعیت اعضای هیات علمی هر دانشکده(تصادفی طبقه ای) صورت گرفت.

نتایج این پژوهش نشان داد که پایگاه اطلاعاتی ScienceDirect بیشتر از سایر پایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و کمترین میزان استفاده نیز مربوط به پایگاه Willey است. همچنین کمترین میزان رضایت از ویژگی های پایگاه ها، مربوط به تعداد و تنوع پایگاه ها و بالاترین سطح رضایت مربوط به دقت بازیابی از پایگاه ها می شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نیز به این صورت بود که بین میزان استفاده از پایگاهها و ساعات تدریس اعضای هیات علمی رابطه معکوسی وجود دارد ولی در بین اعضای هیات علمی با رتبه های علمی مختلف از لحاظ میزان استفاده تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©